– Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Напускане на управител в ООД

Напускане на управител. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо […]

Напускане на управител в ООД Прочети още »

SMS оповестява за настъпила входяща регистрация по досието на съществуващ търговец в Търговския регистър

Потребителят получава уведомителни съобщения за постъпили входящи регистрации по партидите на търговци, чиито Единен идентификационен код (ЕИК) е посочил при регистрацията (не повече от 10 фирми).За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма: Номер на мобилен телефон,

SMS оповестява за настъпила входяща регистрация по досието на съществуващ търговец в Търговския регистър Прочети още »

Проверка за свободно име на фирма

В полето Справки, избирате Права върху фирма и записвате на български език избраното от вас име без да изписвате правната му форма.

Проверка за свободно име на фирма Прочети още »

Разлика между ЕТ и ЕООД

ЕТ се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност. Размерът на дължимият патент към НАП може да се провери в териториалните поделения на НАП. Освен патентът едноличният търговец подлежи и годишен данък върху доходите на физическите лица

Разлика между ЕТ и ЕООД Прочети още »

Какво представлява набирателна сметка?

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка

Какво представлява набирателна сметка? Прочети още »

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация Прочети още »

Първи стъпки след регистрация на фирма

Имате идеи за бизнес и искате да започнете официално да ги реализирате от мига в който регистрацията на Вашата фирма е факт. Но какво друго Ви предстои, какво трябва да направите Вие или упълномощено от Вас лице/лица:

Първи стъпки след регистрация на фирма Прочети още »

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управителят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.
Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни. На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице? Прочети още »

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност?

Органите на дружеството са Общо събрание и Управител/Управители, като Управителя може да бъде и съдружник.

Общото събрание се състои от съдружниците, като ако Управителя не е съдружник има право да присъства на събранията със съвещателен глас.

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност? Прочети още »

Scroll to Top