Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат  наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

В такъв случай се подава молба свободен текст на хартиен носител на място в Търговския регистър, като изрично се записва ЕИК и наименование на дружеството. Посочва се в коя позиция има грешно пренесени данни, както и как трябва да са вярно изписани.

Молбата се входира лично от управителя или от негов пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.

Молбата се прикача към електронното досие на дружеството и може онлайн през сайта на Търговския регистър, да се проследи, кога ще бъде отстранена нередността.

За изправяне на грешка, при грешно пренесена информация не се заплаща държавна такса.

Scroll to Top