Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност?

Дружество с ограничена отговорност lead consult

Дружество с ограничена отговорност.

Органите на дружеството са Общо събрание и Управител/Управители, като Управителя може да бъде и съдружник.

Общото събрание се състои от съдружниците, като ако Управителя не е съдружник има право да присъства на събранията със съвещателен глас.

Общото събрание притежава следните права:

  • изменя и допълва дружествения договор – като тук с включва, но не само смяна на наименование, адрес на управление и регистрация
  • приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за това дали тя да се изплаща или не.
  • взема решения за намаляване и увеличаване на капитала – това решение се взима с единодушно от всички съдружници.
  • избира управителя,  може да определи възнаграждението му и  да го освобождава от отговорност или от длъжност след подаване на писмена молба от страна на Управителя
  • взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
  • взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
  • взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях
  • взема решение за допълнителни парични вноски

Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял, освен, ако в дружествения договор не е записано друго. Решенията могат да се взимат неприсъствено, ако съдружниците са заявили съгласие за вземане на решението писмено.

Общото събрание се свиква от Управителя най- малко веднъж годишно с писмена покана, получена от всеки от съдружниците най-малко  7 дни преди датата на заседанието.  Получаването на поканата се удостоверява след подписването от адресата. В поканата задължително се описва дневния ред на събранието.

Решенията от събранието се систематизират в писмен ред, като за всяко точка от дневния ред се описва какви решения са взети. Може да си впише и кой следва да ги извърши.

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след обявяването им  в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител имат действие от вписването им в търговския регистър.

Без съгласието на дружеството Управителят няма право да участва в събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност с конкурентна дейност, както и  да заема ръководна дейност в други дружества.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top