Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управителят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.

Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни.  На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните  нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Ако Управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице, от 2010 година осигурителното ниво за самоосигуряващите се лица е 420 лева. Като при самоосигуряващите се лица се поддържа самоосигурителна книжка, в която се попълват съответните атрибути. Личните осигурителни вноски могат да се заплащат от  името на фирмата, като в платежното изрично трябва да се запише ЕГН-то на Управителя. Той е длъжен да възстанови  сумата за личните си осигурителни вноски на фирмата.

Управителите на фирми, работещи с малка печалба, на загуба или в първите месеци след регистрация на фирмата , предпочитат да се осигуряват като самоосигуряващите се лица

Scroll to Top