Какво представлява Дружествен договор?

Дружествен договор lead consultДружествен договор.

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност, взаимоотношенията между съдружниците си уреждат с дружествен договор.  Той се сключва в писмена форма и се подписва от всеки един от съдружниците.

Дружествения договор трябва да включва:

 • фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност и срока на договора;
 • размера на капитала;
 • размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала
 • управлението и начина на представителство;
 • предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
 • други права и задължения на съдружниците.

За да се регистрира дадена фирма в Търговския Регистър, трябва да се впише освен дружествения договор и:

 • назначеният управител или управители на дружеството;
 • да е внесен установения в закона минимум от капитала

Дружествения договор може да търпи промени, като всяка една промяна в основните обстоятелства на дружеството трябва да се обявяват в Търговския регистър.

Дружествени договор се променя при промяна на капитала чрез:

 • записване на дяловете
 • увеличаване на дяловете
 • приемане на нови съдружници
 • съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.
 • намаляване на стойността на дела в капитала;
 • връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 • освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Всяка промяна на дружествения договор, трябва да бъде извършена с изричното съгласие на съдружниците и да бъде вписана в Търговския Регистър, в седем дневен срок от възникване на новото обстоятелство.

То се счита за валидно пред трети лица след обявяването му от Търговския Регистър към Агенцията по вписванията. Досието на всяка една фирма, което е общо достъпно през сайта на Агенцията по вписванията удостоверява актуалността на фирмените данни за пред трети лица.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top