Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2

търговски вземания lead consult камион кашони глобус клавиатура

Заповедното производство е специален вид съдебно производство, което е уредено от законодателя в чл. 410-425 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и се отличава със своята бързина. За разлика от исковото производство – целта на заповедното производство не е да изследва въпроса относно реалното съществуване и дължимостта на претендираното вземане, а обстоятелството, че длъжникът не оспорва последното.

Ако длъжникът оспори вземането като подаде възражение срещу издадената заповед за изпълнение в предвидения в закона едномесечен срок, съдът не издава изпълнителен лист на заявителя (при подадено заявление по чл. 410 ГПК), а му предоставя възможност да предяви искова молба срещу длъжника за установяване на претендираното вземане, като по този начин се стига до исково производство, в което кредиторът има задължението да докаже вземането си, а длъжникът получава възможност (с каквато не разполага в заповедното производство) да оспори по всеки един допустим от закона начин претенцията на кредитора си.

Ефектът на подадено възражение срещу заповед за изпълнение издадена по заявление по чл. 417 ГПК е равнозначен с тази разлика, че при него съдът винаги издава едновременно със заповедта за изпълнение също и изпълнителен лист, като възражението срещу заповедта не спира започнатото принудително изпълнение освен в хипотезите на чл. 420 ГПК. Исковото производство е основното средство за защита на кредиторите, целящи събиране на търговски вземания. Когато целта на производството е осъждане на длъжника да заплати в полза на кредитора дадена сума, необходимо е да бъде предявен осъдителен иск.

⇾ Производството стартира с подаване до съда на искова молба от кредитора със задължително съдържание, съгласно чл. 127 ГПК. След като съдът прецени, че исковата молба е редовна и че искът е допустим, изпраща исковата молба, ведно с приложенията към нея, на ответната страна, на която указва едномесечен срок за отговор. След изтичане срока за отговор на исковата молба, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на исканите от страните доказателствата и насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението.

В откритото заседание след разрешаване на предварителните въпроси съдът пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора след което съставя доклад по делото, в който посочва основанието на иска, правната му квалификация и възраженията на ответника, отделя спорното от безспорното по делото и разпределя доказателствената тежест между страните.

Съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия, включително да направят нови доказателствени искания.

С това на практика стартира т.нар. фаза на „съдебно дирене“, в която всяка от страните може да представя доказателства и да иска от съда допускането на такива, например изслушване на свидетели, назначаването на съдебни експертизи и др., както и да оспорва доказателствата и доказателствените искания на ответната страна. Във връзка с исканията на страните относно събирането на доказателства, обикновено се налага провеждането на повече от едно заседание, като за целта съдът отлага делото и го насрочва за нова дата, на която да бъдат събрани съответните доказателства.


След събиране на доказателствата съдът приканва страните към спогодба. Ако спогодба не се постигне, съдът дава ход на устните състезания, в които всяка от страните заявява своите фактически и правни доводи по спора и посочва, какво решение желае да бъде постановено. Първо се дава думата на ищеца, а след него – на ответника, като всяка страна има право да вземе становище по доводите, изложени от ответната страна.

Когато делото е разяснено, съдът обявява устните състезания за приключени и обявява делото за решаване. Постановеното от съда решение подлежи на обжалване. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението, в двуседмичен срок от връчването му на страната.

В случай че решението не бъде обжалвано в законоустановения срок, същото влиза в сила и се ползва със сила на присъдено нещо (непререшаемост на спора), т.е. решението става задължително за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. Влязлото в сила съдебно решение е изпълнително основание, въз основа на което лицето с признато вземане може да се снабди с изпълнителен лист и да инициира принудително изпълнение (изпълнително производство) срещу длъжника.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top