Определение за фирма

Основните данни, които се съдържат в досието на фирмата и трябва да са известни при регистрацията са:

–          Наименование на фирмата

–          Правна форма – това е вида на фирмата- ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др

–          Седалище и адрес на управление

–          Предмет на дейност

–          Основна дейност по НКИД

–          Управители, съдружници

–          Акции – вида и правата върху тях за АД

–          Капитал

Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява своята дейност и с което се подписва. Наименованието задължително се изписва на Български език, като по желание на търговеца, то може да се изписва и на чужд език.

Правната фирма се определя от това как учредена фирмата, дали има съдружници ( за ООД), търговецът е едно лице (за ЕООД) или упражнява своя дейност, като физическо лице (за ЕТ).

Седалище и адрес на управление, са населеното място и адресът, където се намира управлението на дейността.  Към тези данни трябва да се включат актуален телефон и факс (ако има такъв) за връзка с фирмата. Актуален e-mail и интернет страница (ако има такава). Посочването на актуален e-mail е задължително при регистрация и пререгистрация на фирма.

Предмет на дейност- изписва се с думи основната дейност на търговеца. За някой от дейностите, които се декларират са необходими лицензи или удостоверения, че деклараторът има право да извършва такъв вид дейност.

Основна дейност по НКИД – това е четири цифрен код, по Националния класификатор на Икономическите дейности.  Кодът трябва да отговоря на по-горе описаното детайлно съдържание на предмета на дейност.

Управители, съдружници – трябва да се опише при регистрацията на фирмата кой е Управителя и Съдружниците  (за ООД), за да се легитимират основните им права и задължения. За АД се описва цялата му структура – Съвет на Директорите,Представители, Начин на представяне и т.н

Капитал – стойността на капитала . Дали е напълно внесен или частично, ако е частично, каква част, описва се колко е паричната вноска и колко друг вид вноска, ако има такава. Трябва да се има в предвид че за ЕТ не си изисква учредителен капитал.

Описаните основни данни са задължителни за попълване в Удостоверението за регистрация или в учредителните документи на фирмата.

Scroll to Top