Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)?

lead consult компания лап топ хора жени мъже дружество с променлив капитал

Дружество с променлив капитал е нова правна форма за търговско дружество, което може да бъде учредено от едно или повече физически/ юридически лица.

Изискванията за учредяване на Дружество с променлив капитал са следните:

  1. Броят на персонала следва да е по-малък от 50 души;
  2. Годишният оборот и/или стойнстта на активите да е до 4 000 000 лв.; В момента, в който дружеството спре да отговаря на условията по-горе, то следва да бъде преобразувано в капиталово дружество.

⭆ Какво отличава ДПК от останалите видове дружества?

Въпреки това, обаче, при учредяване на дружеството, следва да се отвори набирателна сметка. Капиталът се състои от дружествени дялове. За разлика от Дружеството с ограничена отговорност (ООД), съдружниците в ДПК няма да бъдат обявявани по партидите в ТР и РЮЛНЦ. С цел по-голяма гъвкавост, търговският закон предоставя възможност прехвърлянето на дружествените дялове да бъде извършвано свободно.

Формата на транслативния договор може да бъде обикновена писмена, в случай че това е предвидено изрично в Дружествения договор.

Ако това не бъде предвидено, договорът за прехвърляне на дялове следва да бъде с нотариална заверка на подпис. За по мащабните старт-ъп инициативи, законодателят е предвидил опростена процедура по апорт (внасяне на непарична вноска).

За разлика от правилата при познатите досега видове дружества, управителният орган на ДПК може да назначи вещи лица, които да направят оценка на непаричната вноска, което улеснява значително процедурата и предоставя възможност апортирането да се осъществява доста по-бързо. Характеристика, която отличава ДПК е възможността Общото събрание на съдружниците да стимулира своите служители, като учреди на последните право да придобият дялове, собственост на дружеството.

От кога можем да се възползваме от новото дружество?

Народното събрание е предоставило 6-месечен срок от приемането на измененията в ТЗ, в който институциите да предприемат необходимите мерки за приалгане на новите разпоредби. Учредяването на ДПК ще бъде възможно след 30.06.2024г.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top