Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване

Търговско дружество lead consult Търговско дружество – обединение на две или повече лица, за извършване на търговски сделки с общи средства.  Може да се учреди дружество и от едно лице.  Търговските дружества са юридически дружества и са следните видове:

 • събирателното дружество;
 • командитното дружество;
 • дружеството с ограничена отговорност ;
 • акционерното дружество;
 • командитното дружество с акции.

За да се Учредят последните три вида дружества е необходим да се внесе капитал и за това се наричат капиталови дружества.

Учредителите към дата на регистрация на дружеството трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Дружеството с ограничена отговорност е вид Търговско дружество, което може да се образува от едно или повече дееспособни български или чуждестранни физически и/или юридически лица. Които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружествения договор за ООД и Учредителния устав за ЕООД се сключват в писмена форма. 

Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението Дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ООД“. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението Еднолично Дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ЕООД“.

Капиталът на дружеството е неограничен, но не може да бъде по-малък от 2 лева, състой се от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по малки от 1 лев. Дяловете могат да бъдат различни по-размер на различните съдружници, но сумата от дяловете, трябва да е равна на капитала.

 Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала на образуваното дружество. Всеки съдружник е длъжен да изплати и да внесе дела си по реда описан в учредителния документ. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява че приема условията на дружествения договор. Прекратяване на участие на съдружник:

 • при смърт или поставяне под пълно запрещение;
 • при изключване;
 • при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
 • при обявяване в несъстоятелност.
 • съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружествата съществува. Имат право на част от печалбата съразмерно дяловете им, но нямат право на лихви за внесените си дялове.

Дружеството може да се прекрати по следните начини:

 • с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
 • по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство
 • чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
 • при обявяване в несъстоятелност;
 • по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.
 • В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството.
 • Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.
 • Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top