Какво представлява набирателна сметка?

набирателна сметка lead consultНабирателна сметка.

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка.

Тези банкови сметки, в които се внася учредителния капитал на дружествата се наричат набирателни. През тях не могат да се извършват плащания или да постъпват суми по търговски сделки и/или друг вид плащания. Титуляр по сметката е все още неучреденото юридическо дружество. Някои от банките дават лихва, върху внесената сума по капитала, за периода в които средствата са по сметката.

При излизане на решението за регистрация на дружеството,  с удостоверението от Търговския регистър може средствата от набирателната сметка да се изтеглят на каса или да се прехвърлят в създадената разплащателна сметка на вече учреденото дружество. След излизането на решението за регистрация  набирателната сметка задължително се закрива.

Ако решението за регистрация получи отказ, набирателната сметка може да се използва за повторно входиране на документите, ако няма промяна в основните обстоятелства – като наименование на дружеството, съдружници и др. Ако регистрацията получи отказ и се закрива набирателна сметка, то сумата на капитала се тегли на каса.

Тарифите за отриване и закриване  на набирателна/разплащателна сметка и таксите по обслужването им са различни, в зависимост от  банката и действащата й тарифа към момента.

Отриване и закриване  на набирателна/разплащателна сметка може да се извърши от Управителя на дружество, някои от съдружниците или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top