Lead Consult

Търговия на едро с лекарствени продукти

Търговия на едро с лекарствени продукти Търговия на едро с лекарствени продукти, могат да извършват физически и юридически лица, притежаващи разрешение за тази дейност. Когато лицето има складови помещения на територията на Република България, то може да извършва търговия на едро с лекарствени продукти след получаване на разрешение, от изпълнителния директор на ИАЛ. ➣ Лицата, […]

Търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност. В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн, се интегрират посочените по-долу три показатели: ⤿ Нетни парични потоци (НПП) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно удостоверение, издадено от

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории Прочети още »

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)?

Дружество с променлив капитал е нова правна форма за търговско дружество, което може да бъде учредено от едно или повече физически/ юридически лица. Изискванията за учредяване на Дружество с променлив капитал са следните: ⭆ Какво отличава ДПК от останалите видове дружества? ДПК е надежден и модерен способ за стимулиране на търговската инициатива в страната. ДПК

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)? Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2

В продължение на ЧАСТ 1-ва по темата, днес ще разгледаме заповедното и исковото производство срещу длъжника като възможни действия срещу длъжниците целящи събирането на търговски вземания. Заповедното производство е специален вид съдебно производство, което е уредено от законодателя в чл. 410-425 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и се отличава със своята бързина. За разлика от

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2 Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1

Съществуващата междуфирмената задлъжнялост е общоизвестна. Какви обаче са правните действия, които кредиторът може да предприеме срещу своя длъжник и в каква последователност следва да бъдат предприети същите? В две последователни статии по темата ще споделим как действаме ние вслучаите, в които наши клиенти са ни възложили събиране на „вземане“. ↳ На първо място препоръчваме до

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1 Прочети още »

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова

“Няма твърде смели мечти!” – с тези думи започва статията на Forbes България, посветена на нашият основател, Добромира Николова. “Не слагайте граници на мечтите си, мечтайте смело” са нейните думи, към всеки един от нас! В това ин-депт интервю на Forbes България, ще се запознаем с перспективата на един свободо-мислещ, амбициозен и успял човек. А

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова Прочети още »

Придобиване на недвижим имот по давност

Съгласно закона за собствеността правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона /наследяване и др/. С настоящата статия ще разгледаме  придобиването на собственост по давност и по конкретно придобиването по давност правото на собственост върху недвижим имот. На първо място следва да изясним какво означава понятието

Придобиване на недвижим имот по давност Прочети още »

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството

Извършването на стопанска дейност посредством дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) дава необходимите спокойствие и свобода на инициатива на лицата (ФЛ или ЮЛ), които притежават пряко или косвено участие в капитала на дружество. Това е така, тъй като дружеството с ограничена отговорност е отделен правен субект и по правило /макар и да са налице изключения/, едноличният

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството Прочети още »

Запазена част от наследство. Възстановяване на запазена част.

✒ Запазена част от наследство. По силата на закона, в момента на смъртта на дадено лице и по последното му местожителство, се открива неговото наследство. Същото се разпределя в дялове между наследниците по правилата на Закона за наследството (ЗН). Приживе обаче, всяко лице разполага с правото да се разпорежда за след смъртта си с цялото

Запазена част от наследство. Възстановяване на запазена част. Прочети още »

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия

Според Закона за медицинските изделия, когато даден търговец желае да търгува с медицински изделия на територията на Р България, то той трябва да декларира че: ➽ помещенията отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия, в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба, И ➽ притежават или разполагат с

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия Прочети още »

Scroll to Top