Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории

изисквания към строителите Lead consult къща спроект скеле работници

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност. В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн, се интегрират посочените по-долу три показатели:

⤿ Нетни парични потоци (НПП) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно удостоверение, издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа информация за сумираните данъчни основи на облагаемите доставки, включително доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната (клетка 11 от справка декларация за ДДС – Приложение 13 от ППЗДДС0);

⤿ Дълготрайни материални активи (ДМА) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно счетоводна справка, съставена към последно число на месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;

⤿ Средно-списъчна численост на персонала /бр./ – попълва се броят на заетите лица, съгласно справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване.

Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя регламентира в чл. 26, ал. 1 възможността строител, вписан в Регистъра за изпълнението на определена група и категория строежи, да подаде заявление за вписване за изпълнение на строежи от по-висока категория от дадена група и/или за вписване в друга група строежи и/или за изпълнението на отделни видове СМР, посочени в КИД-2008, позиция  „Строителство”, не по-рано от три месеца от датата на последната му регистрация.

Съгласно чл.9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника строителят следва да отговаря на следните критерии:

изисквания към строителите

⇰ За изпълнението на строежи от първа категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

 1. Средно-списъчна численост на персонала – не по-малко от 50 души за предходната година;

 2. Нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 3 000 000 лв.;

 3. Балансова стойност на дълготрайните, материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 500 000 лв.;

 4. Производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнен поне един строеж или етап (част) от строеж от съответната група или комплексен опит в някоя от групите.

изисквания към строителите

⇰ За изпълнението на строежи от втора категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

 1. Средно-списъчна численост на персонала – не по-малко от 30 души за предходната година;

 2. Нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 1 500 000 лв.;

 3. Балансова стойност на дълготрайните, материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 200 000 лв.;

 4. Производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнен поне един строеж или етап (част) от строеж от съответната група или комплексен опит в някоя от групите.

⇰ За изпълнението на строежи от трета категория в регистъра се вписват строители, които освен на изискванията по ал. 1 отговарят и на следните критерии:

 1. Средно-списъчна численост на персонала – не по-малко от 5 души за предходната година;

 2. Нетни приходи от продажби за предходната финансова година – не по-малко от 100 000 лв.;

 3. Балансова стойност на дълготрайните, материални активи за предходната финансова година – не по-малко от 10 000 лв.;

 4. Производствен опит през последните три години, изразяващ се в изпълнени отделни видове строително-монтажни работи.

⇰ За изпълнение на строежи от четвърта и пета категория не се изисква производствен опит. Ако е наличен, препоръчително е да се декларира.

Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната група и категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.

изисквания към строителите

Първоначално вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване:

⤿ 0.1% от НПП, но не по-малко от 614 EUR;

⤿ максимален размер на цената за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване – 15 339 EUR или цената в лева при фиксиран курс на БНБ 1 EUR=1.95583 лв.;

⤿ върху цената на услугата заявителят не дължи данък добавена стойност, като следва да притежава валиден ДДС номер.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top