Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството

дружество с ограничена отговорност  lead consult bg ръка таблет писалка

Извършването на стопанска дейност посредством дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) дава необходимите спокойствие и свобода на инициатива на лицата (ФЛ или ЮЛ), които притежават пряко или косвено участие в капитала на дружество.

Това е така, тъй като дружеството с ограничена отговорност е отделен правен субект и по правило /макар и да са налице изключения/, едноличният собственик при ЕООД и съдружниците в ООД не отговарят с личното си имущество за задълженията на дружеството.

Последните отговарят пред кредиторите на дружество само и единствено до размера на дяловата си вноска в капитала, като в случай че същата е внесена – съдружникът се освобождава от каквато и да било друга отговорност относно задължения на дружеството.

Ограничената отговорност на лицата притежаващи участие в капитала на дружеството има важна роля за развитието на търговията и икономиката въобще, тъй като води до по-голяма инициативност и склонност за поемане на рискове, свързани с нови бизнеси и бизнес модели.

В настоящата статия обаче ще обърнем внимание на въпросът за отговорността на управителя на дружеството за задължения на същото, тъй като посочените лица често са просто служители на дадено дружество и нямат отношение със собствеността му, и считаме за важно да разполагат с информация по-долу.

Следва да се отбележи, че разгледаните по-долу хипотези на отговорност на управителя за задължения на дружеството до голяма степен се покриват със споменатите по-горе изключения – хипотези на отговорност на едноличния собственик/съдружниците за задължения на дружеството.

По силата на закона управителят е натоварен с редица права и задължения, включително с най-важните такива, а именно да управлява дружеството и да го представлява пред трети лица.

С оглед сигурността в гражданския оборот е прието, че управителят може валидно да задължава дружеството дори без да е налице взето решение от Общото събрание на съдружниците.

Посочените специфики на фигурата „управител“ на дружество с ограничена отговорност предпоставя възможността в изрично предвидени в закона случаи да се търси отговорност от последния за задължения на дружеството.

Именно тези хипотези ще разгледаме в настоящата статия

1. Първата такава хипотеза е предвидена в чл. 627 от Търговския закон (ТЗ), съгласно който се предвижда солидарна отговорност на управителя пред кредиторите на дружество за вредите причинени на последните, вследствие на неизпълнението на задължението на управителя за искане на откриване на производство по несъстоятелност в случаите на неплатежоспособност или свръхзадълженост на дружеството.

Цитираната разпоредба е свързана със залегналото в чл. 626 от ТЗ задължение на управителя да поиска по надлежния ред откриване на производство по несъстоятелност на дружеството в 30-дневен срок от изпадането му съответно в неплатежоспособност или свръхзадълженост.

✷✷ Тук е важно да се обърне внимание и на обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл. 227б, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК) управителят носи и наказателна отговорност /лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева/, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията посочени в чл. 608, ал. 1 ТЗ не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност срещу дружеството.

В разгледаната хипотеза „укриването“ на факти и обстоятелства представлява неподаването на съответните данъчни декларации и/или друга информация пред органа по приходите, задължението за което се носи от управителя /въпреки че обикновено тази дейност е възложена на счетоводители/, в качеството му на представляващ дружеството.

Тук е важно да се отбележи, че управителят не отговаря за неплатените от дружеството данъци и задължителни осигурителни вноски, за които е извършено дължимото обявяване по надлежния ред пред органа по приходите, а отговаря само за неустановените /вследствие укриването (непредставянето) на информация/ данъци и задължителни осигурителни вноски.

3. Управителят носи отговорност за непогасените задължения на дружеството за неплатени данъци или задължителни осигурителни вноски и в случаите, когато недобросъвестно извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на дружеството е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, а именно:

а/ извърши плащания в натура или в пари от имуществото на дружеството, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието на дружеството безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните;

б/ извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на дружеството за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.

➯ В случаите по б. „а“ и „б“ по-горе отговорността на управителя за непогасените задължения на дружеството е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.

Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на настоящата т. 3, когато:

а/ действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението;

б/ действието е извършено, след като е образувано производство по реда на ДОПК за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството.

Следва да се има предвид, че в случаите по т. 2 и т. 3 по-горе обезпечението и принудителното изпълнение се насочва първо срещу имуществото на дружеството, за чието данъчно или осигурително задължение се носи отговорност, и едва след това срещу управителя, чиято отговорност се установява с ревизионен акт.

Видно от горното, в не малко случаи е възможно търсенето на лична отговорност от управителя на дружество с ограничена отговорност за задължения на дружеството.

С оглед на това винаги съветваме наши клиенти, които възнамеряват да заемат позицията на управител в дружество, да се информират добре за всички произтичащи от закона негови права и задължения. Ние от Lead Consult можем да Ви консултираме и да ви предоставим цялата необходимата информация!

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top