Счетоводно отразяване на търговия с криптовалута

търговия с криптовалута lead consult

Според ЕЦБ (Европейска Централна Банка) криптовалутите представляват дигитално изображение на стойност, която не е емитирана от централна банка или друг публичен орган.

Това становище се поддържа и от БНБ, въпреки че има становища относно криповалутите, у нас няма законова дефиниция за криптовалута. Следователно тъй като банковите органи в Европа не считат, че криптовалутите са парични средства или техен еквивалент, можем да приемем, че тази дейност не подлежи на задължителна регистрация.

Въпросът е, че ако Вие освен с криптовалути, търгувате и с финансови инструменти и друга валута, в този случай Вашата дейност ще подлежи на регистрация като инвестиционен посредник или като обменно бюро.

Съгласно приетите промени в ЗЗЛД и мерките за изпиране на пари, е необходимо да имате система за работа с лични данни – GDPR, която да отговаря на изискванията на закона. Тези системи не подлежат на регистрация и одобрение, но е необходимо да ги имате и да спазвате изискванията заложени в тях.

Като търговци с круптовалута (евентуално други валути и финансови инструменти) е необходимо да имате разработени правила във връзка със Закона за Мерките срещу Изпиране на Пари, както и документи за индентификация на контрагентите Ви, в случаите, когато това се изисква от Закона.

Търговия с Криптовалута. Както казахме по-горе, криптовалутите не се считат за парични средства и парични еквиваленти, следователно не е необходимо да членувате в подобен фонд. Преводите в криптовалута не се извършват чрез сетълмент на централните банки именно поради факта, че банките не ги считат за парични средства.

Във връзка с по-сериозното разпространение на криптовалутите и различните мнения за това как би следвало да се отчитат счетоводно, на свое заседание на 12.06.2019 год. Комитетът по разяснения на МСФО зема решение относно третирането на криптовалутите.

Комитетът предлага два начина за тяхното отчитане – като материални запаси или като нематериални активи. Предложението е, че като материални запаси (стоки) следва да се считат криптовалутите, които са закупени с цел търгуване и това е Вашият случай.

 От обхвата като криптовалути, отчитани като стоки, следва да се изключат тези, които имат определен емитент или носят със себе си договорни права, в този случай те следва да се отчитат като финансови инструменти.

Предвид характерът на криптовалутите (търгувани на борси), би следвало да се приеме, че това са борсови стоки и тяхното отчитане да бъде като такива. При първоначално признаване (покупка), те следва да се оценят по цената на придобиване, а в последствие да бъдат оценени по справедлива стойност, съгласно борсовата им цена.

По въпроса цените на коя борса трябва да използвате при оценка по справедлива стойност – това е лично Ваше решение. Би следвало при разработване на счетоводната си политика за отчитане на криптовалутите да приемете кои борсови цени ще използвате и да ги прилагате последователно поне два отчетни периода.

Ако смените борсата, на чиято база определяте справедливата стойност на криптовалутите, то би следвало да приложите преизчисляване на отчетите си, като при смяна на счетоводна политика.

Ако Вие използвате само една борса, чрез която купувате и продавате, то естествено нейните цени ще бъдат базата за изчисляване на справедливата стойност. В наши дни сме свидетели на лавинообразно разпространение на различни видове криптоактиви, като у нас несъмнено най-голям дял от тях все още имат т.нар. криптовалути.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top