Осигуряване на Управител на търговско дружество

Управител на търговско дружество lead consultУправител на търговско дружество.

При учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ ООД, задължително се посочва  Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите  са два:

  • По Договор за възлагане на управление и контрол, който за Управителите се приравнява на трудов договор. С договора за възлагане на управлението се уреждат вътрешните отношения в дружеството – определят се правата и задълженията на Управителя спрямо дружеството и обратно (чл. 141, ал. 7 от ТЗ). Ако управителя на ЕООД/ООД упражнява трудова дейност, има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за възлагане управление и контрол. 

Свободното определяне съдържанието на  този договор не следва да противоречи на норми от ТЗ, както и на дружествения договор. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО (изпълнителите по договорите за управление и контрол) се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (към момента е 3 750 лв), определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО).

  • Като самоосигуряващо се лице – Лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО (самоосигуряващите се) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с декларация, подадена до 31-ви януари на съответната календарна година .

Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top