Данък върху доходите на физическите лица

данък върху доходите lead consultДанък върху доходите на физическите лица.

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък се облагат доходите на физически лица, придобити от:

  • трудови правоотношения;
  • стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
  •  наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
  • прехвърляне на права или имущество;
  •  други източници.

Данък върху доходите. Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ се облагат с данък върху годишната данъчна основа. Ставката на данъка е 15 на сто.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top