Данък върху доходите на физическите лица

tax-planning-popupЗа годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък се облагат доходите на физически лица, придобити от:

  • трудови правоотношения;
  • стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
  •  наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
  • прехвърляне на права или имущество;
  •  други източници.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ се облагат с данък върху годишната данъчна основа. Ставката на данъка е 15 на сто.

Scroll to Top