Смяна на Управител

Смяна на УправителСпоред Търговския закон Управителят по всяко време може сам да  пусне писмена молба до ръководния орган, за оттегляне от заеманата позиция или самият ръководен орган да го освободи от заеманата длъжност. До един месец от смяната на управителя дружеството трябва да го заяви в Агенцията по вписванията, ако не го направи Управителят има право сам да заяви вписването на промяната независимо дали на негово място е избрано друго лице. В досието на фирмата се заличава досегашният Управител и се обнародва нов такъв.

Промяна на седалището на дружеството отново се публикува в Агенцията по вписванията до един месец от настъпване му. Молбата и съпътстващите документи могат да бъдат подадени лично от Управителя или от  упълномощено от него лице.

И двете описани промени  е необходимо да бъдат отразени в дружествения договор (за ООД) и в учредителния  документ (за ЕООД) и актуалните им варианти да бъдат публикувани в Агенцията по вписванията с публикуването на съответната промяна.

Scroll to Top