Какво е ООД и ЕООД?

оод и еоод Lead consult

ООД и ЕООД

Дружество с Ограничена Отговорност (ООД):

Учредители:

Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от  дружествените им вноски. Капиталът не може да бъде по-малък от 2 (два) лева и може да представлява не парична вноска. Минималният размер на дружествени дялове, който може да притежава един съдружник е  1 (един) лев. 

Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Съдружник в едно дружество може да е друго юридическо дружество. В България могат да се учредяват дружества от чуждестранни физически и/или юридически лица.

 

Управител:

Управителят на дружеството може да е лице различно от собствениците на капитала или едновременно да е съдружник и Управител. Възможно е дружеството с ограничена отговорност да има и двама или повече Управителя и те да управляват заедно или поотделно.

Учредяването на дружество с ограничено отговорност се извършва чрез подписване на дружествен договор, в който се описват правата и задълженията на съдружниците и основната дейност, която ще извършват. Наименованието на дружеството трябва да е уникално на територията на Р България и да се съдържа съкращението ООД. При подаването на заявления в Агенцията по вписванията за обявяване на обстоятелства или актове, решенията за тях се взимат с протокол от общото събрание, чрез който всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие.

Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД):

Учредител:

ЕООД е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност при което собственика на капитал е един – физическо или юридическо лице. Капиталът не може да бъде по-малък от 2 (два) лева и може да представлява и не парична вноска. Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала. В България могат да се учредяват дружества от чуждестранни физически и/или юридически лица.

Управител:

Управителят може да бъде различен от собственика на капитала. При подаването на заявления в Агенцията по вписванията за обявяване на обстоятелства или актове, те са взети чрез еднолично писмено решение на собственика на капитал.

Заявление за регистрация на ООД или ЕООД се подава от Управителя на дружеството или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top