Приемане на нов съдружник

Приемане на нов съдружникПриемането на нов съдружник в дружеството, става след писмена молба от него към дружеството. Ако фирмата е ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност), то при приеманото на нов съдружник, дружеството трябва да промени и статута си на ООД (Дружество с ограничена отговорност). В Агенцията по вписванията трябва да се обявят едновременно промяна на вида на дружеството и новият съдружник. Решението за приемането на нов съдружник за взима от Общото събрание на съдружниците при ООД и Еднолично решение на собственика на капитал при ЕООД. Приемането на нов съдружник е свързано с промяна на капитала- увеличаването му чрез допълнителна капиталова вноска от страна на новия съдружник или чрез промяна на размера на дяловете на досегашните съдружници. При приемане на наследник на починал съдружник е налице заместване на съдружник. Приемането на нов съдружник по наследство се изпълнява по реда описан в Дружествения договор за такива случаи.

Прехвърляне на дялове може да се извърши чрез покупко-продажба на дялове, дарение или замяна. При покупко-продажба на дялове е необходим договор за покупко – продажба на дялове, които трябва да е нотариално заверен и да се спазват правилата за приемане на нов съдружник – молба и решение на Общото събрание на съдружниците за приемане на нов съдружник. Прехвърлителят на дружествените дялове, автоматично и доброволно прекратява членството си в дружеството.

За да бъде извършено приемането на нов съдружник, задължително фирмата трябва да е пререгистрирана в Агенцията по вписванията, като закона позволява да бъдат извършени едновременно.

Scroll to Top