Покупка на дружествени дялове

Дружествени дялове lead consultДружествени дялове могат да бъдат закупени от юридическо или физическо лице. Ако става въпрос за частично закупуване на дялове на ЕООД, то трябва да се преобразува в ООД, защото собствениците на капитала вече са две или повече лица. При цялостна покупка на дялове на ООД от едно лице, то тогава се извършва преобразуването му в ЕООД.  Големината на закупуваните или прехвърлените дялове е неограничена в рамките на 100 %.

Покупко-продажбата на дялове се извършва с нотариално заверен договор за покупко-продажба. Продажбата влиза в сила от датата на договора и новият собственик е законен, но докато не се обяви тази промяна и в Агенцията по вписванията той е не легитимен.

Срокът за обявяването в Агенцията по вписванията е седемдневен след подписване на договора за покупко-продажба. Защо новият собственик е не легитимен за пред трети лица? Досието на фирмата в Агенцията по вписванията е меродавно за актуалното й  състояние и оттам трети лица добиват информация за фирмата.

Ако има разлика в документите се приемат за валидни тези в Агенцията по вписванията. След публикуването на промяната можете да си извадите ново актуално състояние с което да легитимирате извършената промяна. От датата на подписване на договора за покупко-продажба, до датата на вписването на промяната в Агенцията по вписванията, новият собственик е законен, но не легитимен, а старият собственик все още има функции да представлява дружеството пред трети лица.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top