Покупка на дружествени дялове

Дружествени дяловеДялове могат да бъдат закупени от юридическо или физическо лице. Ако става въпрос за частично закупуване на дялове на ЕООД, то трябва да се преобразува в ООД, защото собствениците на капитала вече са две или повече лица. При цялостна покупка на дялове на ООД от едно лице, то тогава се извършва преобразуването му в ЕООД.  Големината на закупуваните или прехвърлените дялове е неограничена в рамките на 100 %.

Покупко-продажбата на дялове се извършва с нотариално заверен договор за покупко-продажба. Продажбата влиза в сила от датата на договора и новият собственик е законен, но докато не се обяви тази промяна и в Агенцията по вписванията той е не легитимен. Срокът за обявяването в Агенцията по вписванията е седемдневен след подписване на договора за покупко-продажба. Защо новият собственик е не легитимен за пред трети лица? Досието на фирмата в Агенцията по вписванията е меродавно за актуалното й  състояние и оттам трети лица добиват информация за фирмата. Ако има разлика в документите се приемат за валидни тези в Агенцията по вписванията. След публикуването на промяната можете да си извадите ново актуално състояние с което да легитимирате извършената промяна. От датата на подписване на договора за покупко-продажба, до датата на вписването на промяната в Агенцията по вписванията, новият собственик е законен, но не легитимен, а старият собственик все още има функции да представлява дружеството пред трети лица.

Scroll to Top