Годишен Финансов отчет

Годишен Финансов отчет lead consultГодишен Финансов отчет. Всички дружества, трябва да подадат Годишните си финансови отчети в Агенцията по вписванията. Дружествата, които сега се пререгистрират са длъжни в срок до три месеца от излизане на решението им за пререгистрация на фирма, да подадат Годишните Финансови отчети за три години назад от дата на пререгистрацията.

Според член 26 от Закона за счетоводството (http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569) Годишният Финансов отчет включва:
– счетоводен баланс,
– отчет за приходите и разходите,
– отчет за паричните потоци,
– отчет за собствения капитал
– приложение.

Всички  търговци, са длъжни да подадат Годишните си Финансови отчети до 30 юни на текущата година за предходната. Като това може да се направи онлайн, от упълномощено лице, от самият Управител или от изготвилия отчета.

Освен съответните документи  от Годишния Финансов отчет, трябва да се подаде и декларация за истинност на данните, декларация от преносителя на отчета, ако е различен от Управителя.

За Дружествата с ограничена отговорност трябва да се представят в Агенцията по вписванията и решение на ръководния орган за приемане на годишният финансов отчет – за ООД протокол от общо събрание, за ЕООД – еднолично решение на собственика на капитала.

Ако Управителят е лице различно от собственика на капитал, може в решението за приемане на отчета, да се упомене какво отговорност носи Управителят и носи ли въобще такава във връзка данните в отчета.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top