Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията е създадена на 31.07.2004, като към нея преминават всички 112 Служби по вписванията към Районните съдилища. Финансирането по изграждането е чрез заемно споразумение от 03.07.2001 със Световната банка за 30 000 000 USD и 7 000 000 USD собствено финансиране, за срок от 5 години. Средствата по финансирането  започват да се възстановяват от 2005, с лихва 15%. През 2002 г. българското правителство сключва договор с холандското правителство  за дарение на 2 000 000 USD  за до финансиране на проекта. Чрез създаването на единна, електронна, информационна система се  дава публичност на досиетата на фирмите, обявените актове и вписаните обстоятелства, предоставя се и електронно актуално състояние. В Търговски Регистър от 01.01.2008г, се извършват всички регистрации и пререгистрации на фирми на територията Р България. Освен Търговския регистър, към структурата на Агенцията по вписванията спада и Имотния регистър. Отново представлява единна електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър. Предимствата след въвеждане на Имотния регистър са по- кратките срокове за издаването на документи и възможността за проследяване на извършваните имотни сделки на територията на  Р България. От  01.10.2009 влезе в сила новият Семеен кодекс- който урежда имуществените отношения на съпрузите и сключените брачни договори. Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е третият регистър от общо четирите, администрирани от Агенцията по вписванията. Към средата на февруари са регистрирани едва 53 брачни договора.

Регистър БУЛСТАТ е четвъртият регистър, като В него се вписват лицата със свободни професии, тези, които се занимават със занаятчийска дейност и всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не се търговци.

От Юли 2009 Централното Управление на  Агенцията по вписванията е с нов адрес Централно управление 1111 София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20.

Scroll to Top