Какво е трудова медицина?

трудова медицина lead consultИзготвяне на оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя  и  оценка на риска на работното място, което включва:

 • Оглед на работните места и помещения
 • Изготвяне на план програма за оценка на риска по работни места
 • Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни полета, прах, токсични вещества  от акредитиран Орган за контрол. Контрол на “контур-фаза” защитен проводник, заземление, мълниезащита. Контрол на вентилационни и климатични системи.
 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията,работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
 • Оценка  на риска по работните места/Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/
 • Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска:/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г./
 • Изготвяне на досие по условия на труд – измерване фактори на работната среда и оценка на риска

 

Консултиране и подпомагане на  работодателя по отношение:

 • Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на предварителните медицински прегледи за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
 • Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на периодичните медицински прегледи за ранно откриване на измененията в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес

 

Трудова медицина. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

 • Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на предварителни медицински прегледи за новоназначени служители.
 • Даване на заключения за пригодността на работника да изпълнява дадения вид работа при новоназначени служители въз основа на данните от Картата за предварителен медицински преглед.
 • Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на периодичните профилактични прегледи.
 • Даване на Заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на извършените профилактични медицински прегледи.
 • Предоставяне на информация на служителите относно здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по подходящ начин и след съгласуване с работодателя.
 • Даване на индивидуални съвети на служителите относно здравето и безопасността при работа.
 • Водене  на лични здравни досиета за здравословното състояние на  служителите.    /чл28ал. 2 от Нар. №3/2008г./ на хартиен и електронен носител включващи:

-Паспортни данни
-Професионална анамнеза и професионален маршрут
-Резултати и заключения от извършените периодични прегледи и изследвания
-Карта за оценка на работното място или професията

 • Участие на лекар от службата по трудова медицина в изготвяне и заверка на производствени характеристики на работещи за трудоустрояване от ЛКК или ТЕЛК.
 • Участва в дейността на комисията по трудоустрояване Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
 • Разработване на препоръки за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на служителите, които се нуждаят от специална закрила.

 

Трудова медицина. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ извършва обучение:

 • Обучение на ръководния персонал, комитетите/групите по условия на труд /Нар №4/1998г./

– Първоначално обучение
–  Текущо  обучение

 • Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ.
 • Разработване на програма и провеждане на обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.
 • Обучение и издаване на Удостоверения за длъжностни лица провеждащи начален и периодичен инструктаж, съгл. Наредба №  РД-07-2  на МТСП.

Организиране и извършване на профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти, съобразени с конкретните условия на труд, оценката на риска по работни места и Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи на работещите

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top