Какво е акционерно дружество (АД)?

акционерно дружествоТърговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Акционерното дружество е вид търговско дружество.  При Акционерно дружество,  капиталът е разделен на акции и дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“.

Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.  Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите. Учредителен акт задължително се подписва в писмена форма. Учредители са лица  не обявени в несъстоятелност, записали акции на учредителното събрание.

Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв. Капиталът и стойността на акциите се определят в български лева. Минималната номинална стойност на една акция е един лев. По-голяма номинална стойност на акцията трябва да бъде определена в цели левове.

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции. Учредител може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Уставът задължително трябва да съдържа:

 • фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството
 • предмета на дейност и срока, ако има такъв
 • размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се внесе при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция
 • органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им
 • вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени
 • преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако такива се предвиждат
 • условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова
 • начина на разпределение на печалбата
 • начина на свикване на общото събрание
 • други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството

За вписването на акционерното дружество в търговския регистър е необходимо:

 • да се приеме уставът
 • да е записан целият капитал
 • да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция
 • да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет

Акционерното дружество може да бъде с двустепенна система на управление или с едностепенна.  При двустепенната система акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, като се учредява и надзорен съвет, който не участва в управлението на дружеството,  а представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. При едностепенната система дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

Акционерното дружество се прекратява:

 • по решение на общото събрание
 • с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му
 • при обявяването му в несъстоятелност
 • по служебен път, ако дружеството преследва забранени от закона цели
 • ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено
 • при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството
 • еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top