Какво е Централен регистър на особените залози?

Какво е Централен регистър на особените залози lead consultЗаконът за особените залози урежда условията и реда, при които се учредява залог без предаване на заложеното имущество.

При условията и по реда на този закон, като залози могат да се залагат:

 • вземания, безналични ценни книжа и движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;
 • дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност;
 • съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа;
 • права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни;
 • търговски предприятия.

Права на залогодателя:

Залогодателят има право да запази държането на заложеното имущество, като може

 • да използва в своята дейност заложеното имущество съобразно неговото предназначение;
 • да извършва сделки на разпореждане със заложеното имущество. Когато предмет на сделките на разпореждане са безналични ценни книжа или вещи и права извън кръга на обикновената дейност по занятие на залогодателя, се изисква съгласието на заложния кредитор.

Задължения на залогодателя:

Залогодателят, запазил държането на заложеното имущество, е длъжен да се грижи за запазването му с грижата на добър търговец, като:

 • застрахова заложеното имущество за своя сметка срещу общоприетите в търговския обмен рискове по начин, който осигурява възможност на заложния кредитор да се ползва от застрахователното обезщетение;
 • уведомява заложния кредитор за всички повреди и посегателства върху заложеното имущество;
 • уведомява заложния кредитор за всички производства, засягащи заложеното имущество;
 • писмено уведомява заложния кредитор за всички правни и фактически действия, водещи до прехвърляне или възникване на права на трети лица върху заложеното имущество или до промяна в неговата идентичност, и го снабдява с копия от документите, установяващи прехвърлянето или учредяването на правата;
 • уведомява третите лица, придобили права върху заложеното имущество, за правата на заложния кредитор;
 • при опасност от развала на заложеното имущество, след като извести заложния кредитор, продава имуществото и влага получената сума в банка за обезпечение на заложния кредитор
 • Залогодателят е длъжен да осигурява на заложния кредитор възможност да проверява състоянието на заложеното имущество.
 • Залогодателят след получаване на съобщението по чл. 33, ал. 1  от Закона за особените залози не може да се разпорежда със заложеното имущество.
 • Залогодателят е длъжен при погасяване на залога да удовлетвори заложния кредитор с получената сума срещу отчужденото имущество.

Права на заложния кредитор

Заложният кредитор има право да се удовлетвори от:

 • цената на заложеното имущество или от полученото за него обезщетение;
 • полученото срещу отчуждаването на заложеното имущество;
 • равностойността на имуществото по т. 1 или 2, в случай че това имущество не може да бъде отделено от останалото имущество на залогодателя.
 • Заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение има право да получава от държавните органи и третите лица, които държат, съхраняват или водят на отчет заложеното имущество, информацията относно това имущество, достъпна за залогодателя.

Какво се вписва в Централният регистър на особените залози:

 • Договор за залог
 • Залог на търговско предприятие /вторично вписване/
 • Законен залог в полза на акционерите от емисия ипотечни облигации
 • Договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената
 • Договор за лизинг
 • Запор на имущество
 • Пристъпване към изпълнение
 • Изоставяне на изпълнението
 • Покана за назначаване на нов управител на заложено предприятие
 • Обстоятелства относно откриване на производство по несъстоятелност
 • Вписване на подновяване на вписване

Допълнителна информация:

Адрес: 1000 София
ул.”Аксаков” №5, ет. 3
Факс: 02 / 987 28 81
Работно време на администрацията – от 09:00 до 17:30 часа

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN: BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF

БУЛСТАТ НА ЦРОЗ: 121816755

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top