Дължими данъци от фирми

След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате  впредвид и задълженията към бюджета. Ще се опитаме да систематизираме основните:

  • Корпоративен данък печалба  – 10 %. Данъчната основа за облагане  с корпоративен данък е данъчната печалба. Т.е ако фирмата е на загуба не се начислява данък печалба. Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. За новоучреденит фирми данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината. (Виж. Закон за Корпоративно подоходно облагане). За невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
  • Данък дивидиент- 5 %. Дивитента представлява разпределение на печалбата на едно предприятие между неговите собственици
  • Данък върху представителните разходи – 10 %. Облагат се така наречените представителни разходи, т.е представени фактури за обяд, вечеря и т.н. Данъкът върху представителните разходи се внася до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът. За невнесен в срок дължим данък, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (Виж. Закон за Корпоративно подоходно облагане)
  • Осигуровки и данък за осигуряването на Управителя/ Управителите не зависимо дали се осигуряват по Договор за Управление или като самоосигуряващо се лице
  • Осигуровки и данък за лицата наети на трудови или граждански договори във фирмата
  • Данък върху добавената стойност (ДДС) – 20 %, при извършване на ДДС регистрация, като тя може да бъде доброволна или  задължителна (при достигане на оборот от 50 000 лева за изминалите 12 месеца) – кои сделки не се облагат с  ДДС  – виж. Закона за Данък върху добавената стойност. Данъкът върху добавената стойност се внася до 14-о число на месеца, следващ месеца, за които се изготвя данъчната декларация

Описаните данъци не са задължителни за всяка фирма, те се определят от дейността й и от типа на разходите, които тя извършва.

Scroll to Top