Разходи за стартиране на собствен бизнес

стартиране на собствен бизнес Lead consultКакви разходи се извършват при стартиране на собствен бизнес:

 1. Регистрация на самата фирма
 2. Издаване на печат на фирмата
 3. Закупуване на касов апарат (ако фирмата ще има и касови приходи)
 4. Закупуване на контролна везна
 5. Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект (ако фирмата има такъв)
 6. Внедряване на  добри хигиенни и производствени практики на търговския обект
 7. Закупуване на съответните книги и дневници, които са необходими за осъществяване на контрола във всеки търговски обект
 8. Регистрация на търговския обект, в съответната община- разпечатване и поставяне на видно място на табела, указваща работното време, отговорник на обекта и контакти
 9. Наем или покупка на съответното помещение, в което ще се осъществява търговската дейност. Привеждането му във вид спрямо изискванията  за помещения извършващи търговска дейност.
 10. Покриване на режийни разходи
 11. Закупуване на техника и оборудване, необходимо за осъществяването на дейност
 12. Разходи за счетоводно обслужване
 13. Договор с фирма за трудова медицина
 14. Разходи за осигуровки на управителя на дружеството и служителите, подписали трудов, граждански или авторски договор с дружеството
 15. Заплащане в срок, данъците съпътстващи дейността на фирмата
 16. Издаване на лицензи и разрешителни, ако дейността на фирмата го изисква
 17. Заплащане на членски вноски и такси към професионални организации, ако дейността на фирмата го изисква
 18. Внасяне на ДДС, ако фирмата е регистрирана по ДДС и отчита дейност и приходи от облагаеми сделки, чието ДДС е по-голямо от ДДС, заплатено по облагаеми сделки за покупки
 19. Заплащане на вноски по банкови кредити, вноски по оперативен или финансов лизинг за сделки, при които получател е фирмата
 20. Банкови разходи- за месечна поддръжка на сметките, такси за наредени преводи и при теглене на каса
 21. Данък печалба- 10 % за ООД и ЕООД и 15 % за ЕТ, когато дружеството отчете печалба при приключване на финансовата година с положителен резултат
 22. Държавна такса за входиране на Годишен финансов отчет в Търговския Регистър, за всяка една приключена финансова година

В зависимост от специфичната дейност на фирмата, може да са необходими допълнителни разходи, които да не са описани в настоящия материал.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top