Как да защитя регистрирана Търговска марка и каква защита ми дава регистрацията на Търговска марка?

търговска марка lead consult моливи тетрадка

 

Понятието се ползва под най-различни наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка.

В международната практика обаче понятието е обединено в общото „търговска марка“ или „trade mark“. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. За хармонизация в законодателството в областта на търговските марки се използва това понятие, като оттук терминът се възприема в текстовете на всички европейски законодателства.

От 1 октомври 2017 г. с влизане в сила на втория етап от Регламент (ЕС) 2015/2424, е променено определението за марка на Европейския съйз, като отпада изискването за графично представяне на марката. От този момент марката може да бъде представена не непременно чрез графични средства, а във всяка подходяща форма, като се използва общодостъпна технология. Изискването е представянето да бъде направено по ясен, точен, обособен, лесно достъпен, понятен, устойчив и обективен начин.

Успешната регистрация на търговска марка Ви дава право да я използвате, да се разпореждате с нея и да забраните на трети лица да я използват в търговската си дейност без Вашето съгласие.

Регистрацията на марка обаче сама по себе си не гарантира защитата на Вашите права като притежател, нито че Вашата търговска марка няма да бъде използвана недобросъвестно от трети лица.

За да бъде защитена максимално търговската Ви марка е необходимо да се извършва мониторинг. Мониторингът представлява ежемесечно преглеждане на бюлетина на Патентното ведомство за подадени за регистрация сходни или подобни на Вашата търговска марка и стартиране на процедура по ОПОЗИЦИЯ в случай, че са налице такива.

 

Какво извършва екипът на LEAD CONSULT за Вас:

➲ Ежемесечно преглеждане на бюлетина на Патентно ведомство;

➲ Правен анализ за сходство и подобие на новопостъпили за регистрация марки;

➲ Изготвяне на становище и стартиране на процедура по ОПОЗИЦИЯ;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top