Какво е апостил?

Какво е апостил?Апостил –  (на френски: apostille) е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, издател на документа. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация.

Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961г.

За България Хагската конвенция влиза в сила на 30 април 2001 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на публични актове, предназначени за ползване пред чуждестранни власти — чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение — апостил.

Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата — страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представи документът.

Всички издадени  документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

  • от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа
  • от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

Как се издава апостил?

Заверка на документи с апостил се извършва от Министерство на външните работи на Република България, София 1113, улица „Александър Жендов“ № 2. Услугата бива нормална, експресна, бърза и обикновена. Експресната се извършва в момента на подаването, бързата е за следващия работен ден, а обикновената за три работни дни.  

Заплащането на услугите се извършва с държавна таксова марка, закупуването им става от пощенските станции. Цената на експресната услуга е 30 лв, заплатени в държавни таксови марки, бързата – 22.50 лв, обикновената 15 лв. При закупуването на държавни таксови марки от пощенската станция, можете да закупите такива за съответната стойност, която Ви е необходима.

На място в приемната на София 1113, улица „Александър Жендов“ № 2 се попълва заявление по образец и се залепят марките в повечето случай върху самият документ.

Приемното време на гишетата е от 10ч всеки работен ден до 12ч за експресна услуга и до 15ч за останалите два вида услуги.

Получаването на документа се извършва след представяне на издадения Ви входящ номер- без да е необходимо пълномощно.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top