Как да си отворим дентален кабинет?

дентален кабинетРегистрацията на дентален кабинет за всички медицински лица, независимо дали практикуват самостоятелно или в групова практика, се извършва въз основа на заявление, към което се прилага целият пакет от необходими документи включва:

  1. Актуално удостоверение за търговска регистрация:
  2. Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
  3. Имената на лицата съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
  4. Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
  5. Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
  6. Удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението; 
  7. Свидетелството за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
  8. Разрешението за ползване на помещенията за лечебно заведение; 
  9. Хигиенното заключение за обекта от органите на РЗИ; 

Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

След като всички нужни документи са подадени е необходимо да обявите началото на дейността си в Национална агенция по приходите (НАП).

По желание може да се сключи договор със Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top