Капитал и имущество на дружества с ограничена отговорност

дружества с ограничена отговорност lead consult

Настоящата статия цели да представи информация относно значението на вписания в търговския регистър капитал при дружества с ограничена отговорност (ООД), включително неговите функции, както и разликата между капитал и имущество на дружеството.

Капиталът на ООД представлява парична сума (стойност, число), която се образува от сбора от паричните стойности на дяловите вноски на съдружниците в дружеството. Вноските могат да бъдат както парични, така и непарични (движими или недвижими вещи, права върху нематериални блага, ценни книги и други).

Капиталът на дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър, като счетоводно същият  се отбелязва като пасив по баланса, тъй като неговата стойност представлява вземане на съдружниците за вноските, които са направили. По правило капиталът на ООД е константна величина, тъй като размерът му се определя от волята на съдружниците в него, а не от това как се развива дейността на дружеството.

В повечето случаи промяна в капитала на ООД (увеличаване или намаляване) е необходима при приемане или изключване на нови съдружници. Разбира се, до промяна в дружествения капитал могат да доведат и други законни интереси на търговеца, но тези промени по правило не са свързани с чисто търговската дейност на дружеството.

В теорията се приема, че капиталът следва да изпълнява две основни функции – икономическа /базисна/ и юридическа /гаранционна/. Икономическата функция представлява способността на капитала да служи като основа, база за извършване от търговското дружество на стопанска дейност.

Юридическата функция от своя страна е способността на капитала да служи като обезпечение – вид гаранция, която при необходимост да може да удовлетвори вземанията на кредиторите на дружеството. Съгласно действащото българско законодателство обаче, и по конкретно разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от Търговския закон, дружество с ограничена отговорност може да се учреди с капитал в размер от едва 2 /два/ лева.

Отделно от това липсва и предвидено законово задължение внесеният (първоначално или последващо – чрез неговото увеличаване) дружествен капитал да стои блокиран по банкова сметка на дружеството като гаранция за неговите кредитори.

Тези законодателни решение на практика обезсмислят и двете разгледани основни функции на капитала като институт, тъй като 2 /два/ лева не могат нито да послужат като икономическа основа за бизнес, нито да гарантират вземанията на евентуални кредитори на дружеството, още повече с оглед обстоятелството, че липсват каквито и да било пречки след набиране на предвидения дружествен капитал – същият да бъде усвоен и използван от дружеството/съдружниците със съвсем други цели.

Предвид изложеното по-горе – размерът на капитала при дружествата с ограничена отговорност няма реално практическо значение. От значение обаче е как той е разпределен между съдружниците, тъй като генерираната от дружеството печалба от търговската му дейност се разпределя между същите съразмерно на техните вноски (дялове) в капитала на дружеството, освен ако в дружествения договор не е уговорено друго.

За разлика от капитала, имуществото на търговските дружества е динамична величина.

Имуществото представлява съвкупността от всички права и задължения на дружеството към конкретен момент. Поради тази причина – имуществото на дружеството може да е различно всеки изминал ден, дори всяка изминала минута – с оглед характера и интензитета на бизнеса. Обикновено капиталът и имуществото на търговските дружества съвпада само при тяхното учредяване – преди да е стартирала търговската им дейност. 

От този момент започва тяхното разминаване – при успешен бизнес и генериране на повече приходи отколкото разходи, стойността на имуществото на дружеството расте, докато при неуспешен бизнес, когато разходите са повече от приходите – имуществото на дружеството намалява.

Надяваме се настоящата статия да ви е била полезна, като в случай че желаете да стартирате бизнес и имате въпроси свързани с правилното структуриране на капитала на вашето дружество между съдружниците в него – можете да се доверите на екипа на Lead Consult.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top