Lead Consult

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина. Денталният център представлява лечебно заведение за извънболнична дейност, където лекари, специалисти по дентална медицина, осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В зависимост от броя на лекарите, както и характера на дейността, разграничаваме два основни вида амбулатории: Амбулатория за индивидуална практика  и Амбулатория за групова практика. […]

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Видове Амбулатории: Амбулаторията по дентална медицина представлява лечебно заведение, в което лекари с признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Характерът на дейността, броят и квалификацията на лекарите и начинът на организация определят вида на амбулаторията. Амбулатория за индивидуална практика (самостоятелно упражняване на дейността) Амбулатория за групова практика (упражняване на дейността от две

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Разходи за стартиране на собствен бизнес

Какви разходи се извършват при стартиране на собствен бизнес: Регистрация на самата фирма Издаване на печат на фирмата Закупуване на касов апарат (ако фирмата ще има и касови приходи) Закупуване на контролна везна Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект (ако фирмата има такъв) Внедряване на  добри хигиенни и производствени практики на търговския обект

Разходи за стартиране на собствен бизнес Прочети още »

Покупко – продажба на дружество

Покупко – продажба на дружествен дял в ООД/ЕООД Прехвърлянето на дружествен дял може да се осъществи чрез прехвърлителни сделки като – наследяване, дарение, замяна, продажба. Най-често това се случва с договор за покупко-продажба на дружествен дял. На кого може да се прехвърли дружествен дял? При ЕООД – едноличният собственик на капитала може да продаде притежаваните

Покупко – продажба на дружество Прочети още »

Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество

Прехвърляне на дялове при ЕООД: 1. Прехвърляне на всички дялове Решението за продажба се взима от едноличния собственик на капитала. То се отбелязва писмено в протокол. След изготвянето на протокола, може да се премине към сключването на действителния договор за покупко-продажба на дружествени дялове, в който се описват страните по договора, както и продажната цена

Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество Прочети още »

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Процедурата по смяна на седалище и адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление.   За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване. В случай че не

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК за осъществяване на дентална медицина

За да може да сключите договор с НЗОК за извършване на дентална медицина,  е необходимо да преминете през няколко предшестващи етапа по регистрация. Процедура по регистрация: Регистрация на фирма ЕООД/ООД–  трябва да бъдат спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. Регистрация в Съюза на Стоматолозите в България. Регистрация в РЗИ (Регионална здравна

Сключване на договор с НЗОК за осъществяване на дентална медицина Прочети още »

Смяна на управител на ЕООД и ООД

Една от възможните и много често срещани промени в обстоятелствата на дружествата с ограничена отговорност, е свързана с освобождаването на едно лице от качеството му на управител и избирането на нов. Управител може да бъде само физическо лице Смяна на управител на ЕООД Най-често управител на ЕООД е и едноличният собственик на капитала. В случай

Смяна на управител на ЕООД и ООД Прочети още »

Давност

Погасителната давност е период от време, определен по продължителност от закона, напр. 3 години, 5 години, 10 години, а когато няма определен в закона давностен срок се счита, че е 5 годишна, тъй наречена обща погасителна давност. В резултат на изтекла погасителна давност се погасява не самия дълг, а възможността на кредитора да събере сумата принудително.

Давност Прочети още »

Защо да се регистрираме по ДДС?

ДДС регистрацията на фирма се извършва, след регистрацията на самото дружество, няма как да се движат двата процеса едновременно.  Регистрацията по ДДС отнема 14 календарни дни. Кога подлежим на задължителна регистрация:  При оборот от 50 000 лв за изминалите 12 месеца  от сделки с контрагенти, регистрирани на територията на Р България, фирмата подлежи на задължителна

Защо да се регистрираме по ДДС? Прочети още »

Scroll to Top