Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Процедурата по смяна на адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление. За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване.

В случай че не впишете възникналата промяна в Регистъра и във фирмените документи и органите на НАП и НОИ при извършване на проверка не Ви открият на посочения адрес, то това може да доведе до постановяване на глоба или акт.

Ето защо трябва да бъдете запознати с процедурата, която се изисква при смяна на седалище и адрес на управление, така че извършената промяна да бъде съобразена със закона и новото седалище и адрес на дружеството Ви да бъде видно и достъпно за всички.

Най-общо представено тази процедура включва изготвянето на два основни документа- нов дружествен договор за ООД/ нов учредителен акт за едноличните дружества и протокол.

При дружествата ЕООД решението за промяна в седалището и адреса на управление се взема от собственика на капитала, докато при ООД е необходимо подобно решение да бъде взето от съдружниците. И в двата случая това се осъществява чрез свикването на учредително/общо събрание, въз основа на което се изготвя протоколът за вземането на решение за промяна, в който протокол се вписва новият адрес на управление.

Изготвеният протокол, заедно с новия учредителен акт/ дружествен договор, както и другите документи, които се изискват по закон и квитанцията за заплатена държавна такса, се входират в Търговския регистър, където до няколко дни се вписва извършената промяна.

С това завършва процедурата по смяна на седалище и адрес на управление. След вписването в Регистъра е осъществено публичното обявяване на действителната промяна в обстоятелствата на Вашето дружество, така че всеки, който е заинтересован, да бъде известен за нея.

Scroll to Top