Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Смяна на седалище и адрес на дружество lead consultПроцедурата по смяна на седалище и адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление.

 

За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване.

В случай че не впишете възникналата промяна в Регистъра и във фирмените документи и органите на НАП и НОИ при извършване на проверка не Ви открият на посочения адрес, то това може да доведе до постановяване на глоба или акт.

Ето защо трябва да бъдете запознати с процедурата, която се изисква при смяна на седалище и адрес на управление, така че извършената промяна да бъде съобразена със закона и новото седалище и адрес на дружеството Ви да бъде видно и достъпно за всички.

Най-общо представено тази процедура включва изготвянето на два основни документа- нов дружествен договор за ООД/ нов учредителен акт за едноличните дружества и протокол.

При дружествата ЕООД решението за промяна в седалището и адреса на управление се взема от собственика на капитала, докато при ООД е необходимо подобно решение да бъде взето от съдружниците. И в двата случая това се осъществява чрез свикването на учредително/общо събрание, въз основа на което се изготвя протоколът за вземането на решение за промяна, в който протокол се вписва новият адрес на управление.

Изготвеният протокол, заедно с новия учредителен акт/ дружествен договор, както и другите документи, които се изискват по закон и квитанцията за заплатена държавна такса, се входират в Търговския регистър, където до няколко дни се вписва извършената промяна.

С това завършва процедурата по смяна на седалище и адрес на управление. След вписването в Регистъра е осъществено публичното обявяване на действителната промяна в обстоятелствата на Вашето дружество, така че всеки, който е заинтересован, да бъде известен за нея.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top