Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

дентална медицинаВидове Амбулатории:

Амбулаторията по дентална медицина представлява лечебно заведение, в което лекари с признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Характерът на дейността, броят и квалификацията на лекарите и начинът на организация определят вида на амбулаторията.

 • Амбулатория за индивидуална практика (самостоятелно упражняване на дейността)
 • Амбулатория за групова практика (упражняване на дейността от две или повече лица)

 

Процедура по регистрация:

1. Регистрация на Търговско дружество- ЕООД/ООД

 • Предметът на дейност и търговското наименование на фирмата трябва задължително да се изпишат в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.
 • Лицето, което ще бъде вписано като управител на дружеството, както и едноличният собственик на капитала/съдружниците, задължително трябва да бъдат  лица с висше образование и диплома по дентална медицина.

2. Подаване на заявление в съответната Регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение.

При наемане на кабинет под наем Ви е необходимо и нотариално заверен договор за наем, който представяте заедно със заявлението.

В 10-дневен срок от постъпване на заявлението РЗИ извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение.

Удостоверение за вписване в регистъра на Българския зъболекарски съюз (БЗС)

При постъпване на заявлението РЗИ  изпраща по служебен път искане до Българския зъболекарски съюз за издаване на удостоверение за вписване в неговия регистър на лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение.

Удостоверението се издава в 5-дневен срок от постъпване на искането.

3. Обявяване на дейността в НАП

4. При желание сключване на договор с НЗОК (Национална здравноосигурителна каса)

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация към РЗИ, НЗОК)
 2. Подаване на документите към съответните институции
 3. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Какво се изисква от Вас за цялостната процедура по регистрация:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която ще бъде открита
 2. Да решите формата, под каква форма ще упражнявате Вашата дейност
 3. Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение
 4. Документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение
 5. Свидетелство за съдимост – за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение
 6. Разрешението за ползване на помещенията за лечебно заведение.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top