– Правно обслужване

Първи стъпки при покупка на недвижим имот

ФИНАНСИРАНЕ НА СДЕЛКАТА Покупка на недвижим имот (жилище, земя) – сделка, която може да се извърши няколко пъти в живота на човек. Несъмнено тя е свързана с разходването на голяма сума пари, но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране! Всяка сделка е специфична. Рамките ѝ се поставят от страните, от предпочитанията […]

Първи стъпки при покупка на недвижим имот Прочети още »

Задължения след покупка на недвижим имот

Деклариране на имота: При покупка на недвижим имот купувачът е задължен да впише в общината новопридобития на негово име недвижим имот в 2-месечен срок от покупката. Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота. Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като

Задължения след покупка на недвижим имот Прочети още »

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот?

Прочуване и установяване на правния статут на недвижимия имот и собствеността: Покупка на недвижим имот. Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред. Ако някое изискване на закона

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот? Прочети още »

Покупко – продажба на дружество

Покупко – продажба на дружествен дял в ООД/ЕООД Прехвърлянето на дружествен дял може да се осъществи чрез прехвърлителни сделки като – наследяване, дарение, замяна, продажба. Най-често това се случва с договор за покупко-продажба на дружествен дял. На кого може да се прехвърли дружествен дял? При ЕООД – едноличният собственик на капитала може да продаде притежаваните

Покупко – продажба на дружество Прочети още »

Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество

Прехвърляне на дялове при ЕООД: 1. Прехвърляне на всички дялове Решението за продажба се взима от едноличния собственик на капитала. То се отбелязва писмено в протокол. След изготвянето на протокола, може да се премине към сключването на действителния договор за покупко-продажба на дружествени дялове, в който се описват страните по договора, както и продажната цена

Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество Прочети още »

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Процедурата по смяна на седалище и адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление.   За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване. В случай че не

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество Прочети още »

Смяна на управител на ЕООД и ООД

Една от възможните и много често срещани промени в обстоятелствата на дружествата с ограничена отговорност, е свързана с освобождаването на едно лице от качеството му на управител и избирането на нов. Управител може да бъде само физическо лице Смяна на управител на ЕООД Най-често управител на ЕООД е и едноличният собственик на капитала. В случай

Смяна на управител на ЕООД и ООД Прочети още »

Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот?

Какво трябва да знае всеки купувач преди да подпише предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.   Преди още да подпише предварителен договор купувачът трябва да знае как да осигури финансирането на покупката. Ако няма всички налични средства, ще трябва да знае откъде може да набави необходимата сума за закупуването на имота. Чрез заемни средства

Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот? Прочети още »

Покупка на недвижим имот в България

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот в страната е сред най-често сключваните договори. Ето защо е необходимо да сте напълно запознати с тънкостите около сключването на подобна сделка, така че да избегнете възможността да бъдете изиграни или ощетени при покупката на определен имот. Изследване правото на собственост Сключването на окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот

Покупка на недвижим имот в България Прочети още »

Определяне на наследство. Наследяване по закон

  Наследяване по завещание Когато починалият е оставил завещание, всеки един от наследниците получава това, което в определено в него. В случай, че завещание не съществува, наследяването на имуществото става по закон (според Закона за наследството). Наследяване по закон Наследниците и частта на наследственото имущество се определя в зависимост от семейно-правната им връзка с наследодателя.

Определяне на наследство. Наследяване по закон Прочети още »

Scroll to Top