Увеличаване на капитала, чрез издаване на нови дружествени дялове със стойност по-висока от номинала им

увеличаване на капитала lead consult bg врати надпис минаващи хора

Капиталовите дружества, могат чрез решение на собственика, да вземат решение за увеличаване на уставния капитал, чрез издаване на нови дружествени дялове. Тези дружествени дялове могат да се поемат от вече наличен собственик, или да бъдат поети от ново лице, което по този начин да бъде прието, като съдружник в дружеството.

Издадените дружествени дялове, се издават на стойност равна на номинала им, и на цена равна на номиналната им стойност. Съществува възможност да се издадат на цена, по-висока от номинала им.

Илюстрирано в цифри:

Вариант 1:

Ако имаме дружество с капитал 1000 лева, разпределен в 1 000 (хиляда) дружествени дялове с номинална стойност по 1 (един) лев всеки един. Може да се извърши увеличаване на капитала, чрез  издаване  нови 200 (двеста) дружествени дялове с номинална стойност от 1 (един) лев всеки един и с обща цена 200 (двеста) лева.  Като посочената сума от 200 (двеста) лева, трябва фактически да постъпи в банковата сметка на дружеството.

В Търговския Регистър, ще се отрази промяна в размера на капитала от 1000 лева, на 1200 лева.

Вариант 2:

Ако имаме дружество с капитал 1000 лева, разпределен в 1 000 (хиляда) дружествени дялове

с номинална стойност по 1 (един) лев всеки един. Може да се извърши увеличаване на капитала, чрез  издаване  нови 200 (двеста) дружествени дялове с номинална стойност от 1 (един) лев всеки един и с обща цена 200 000 (двеста хиляди) лева или 1 000 (хиляда) лева за дял. Като посочената цена в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева фактически може да постъпи в банковата сметка на дружеството или да се емитира от наличните капиталови резерви на дружеството (ако има формирани преди това).

В Търговския Регистър, ще се отрази промяна в размера на капитала от 1000 лева, на 1200 лева.

Този способ се използва често, когато в дружеството се приема нов собственик, който ще инвестира в дружеството, със средства, които ще се използват за развитие на дейността. Посочената сума, получена по банков път, не се отчита, като приход за дружеството и не е компонент от данъчната и счетоводната печалба на дружеството.

Отчита се като резервен капитал, върху който дружеството не дължи данък и може да използва цялата сума, за инвестиционни цели.

Екипът на Lead Consult, може да Ви съдейства с консултация и изготвяне на документи за разгледаните варианти.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top