Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

свободна професияЧужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регистър БУЛСТАТ.

Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни:

1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ)
2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт)
3. Основание за вписване в регистъра
4. Адрес за кореспонденция

Адресът за кореспонденция на чуждестранното физическо лице задължително трябва да бъде на територията на страната. Ако не разполагате с такъв, бихте могли да сключите договор за предоставяне на адрес.

5. Адрес на извършване на дейността
6. Вида на упражняваната дейност/ професия
7. Документ, удостоверяващ извършването на тази дейност- диплома или друг документ, който задължително трябва да бъде легализиран по определения по закон ред

След издаване на удостоверението от регистъра лицето, упражняващо свободна професия, подлежи на задължителна регистрация в НАП (Национална агенция по приходите), с която да декларира, че се самоосигурява.

Какво се изисква от Вас:

1. Да предоставите основните данни за Вас и професията, която упражнявате
2. Да ни представите диплома или друг удостоверяващ дейността Ви документ

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на всички документи за издаване и получаване на удостоверението за регистрация в Регистър Булстат
2. Извършване на регистрация в НАП
3. Легализация на документа, удостоверяващ професията Ви, по реда, предвиден в закона

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top