Регистрация на търговска марка на национално ниво, на ниво Европейски съюз и международна регистрация.

Разлики в обхвата на защитата и коя регистрация да изберем.

регистрация на търговска марка

Настоящата статия цели да представи информация относно различните възможности за регистрация на търговска марка, съобразно нейния обхват на действие.

Най-напред обаче, нека кажем няколко думи за марката въобще – какво представлява тя и защо е добре да я защитим.

Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Законът разграничава три вида марки – търговска, колективна и сертификатна, като в настоящата статия ще се спрем по-подробно на търговската марка.  

За да защитим търговската си марка, необходимо е да я регистрираме по един от начините, които ще разгледаме по-долу в изложението. Регистрацията на търговска марка се прави за конкретни класове стоки/услуги, съгласно Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация).

След успешната регистрация на марката, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, притежателят ѝ придобива следните права, а именно:

1. да я използва, което право включва следните възможности:

поставяне на знака върху стоките или върху техните опаковки;

предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

вносът или износът на стоките с този знак;

използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

използването на знака в търговски книжа и в реклами;

да се разпорежда с нея, което включва следните възможности:

да прехвърля правото върху марката на трети лица;

да разрешава използването й от трети лица;

да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е:

идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;

идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;

идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на обхвата на защита, и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило;

След като очертахме понятието за марка, както и правата, които придобиваме след регистрирането ѝ, нека разгледаме различните варианти за регистрация, както и обхвата на защита при всяка от тях. Съществуват три възможности за регистриране на марка, като изборът зависи от нуждите на вашия бизнес.

1. В случай че желаете защитата на търговската Ви марка да се разпростира на територията само на една държава (например държавата, в която се намира седалището на дружеството ви понастоящем или държавата, в която искате да търгувате), можете да подадете заявка за регистрация на марка директно в съответната национална служба за интелектуална собственост. Това е решението на национално равнище.

За територията на Република България компетентната институция, пред която се извършва регистрацията на търговска марка е Патентно ведомство. За регистрация на търговска марка в Патентно ведомство (за закрила само на територията на Република България) за включени до 3 класа стоки/услуги, държавната таксата е в размер на 570 лева (520 лева за регистрация и 50 лева за издаване на свидетелство). За всеки следващ клас стоки/услуги се заплаща държавна такса в размер на 30 лева.

2. Ако желаете закрилата на търговската ви марка да се разпростира на територията на целия Европейския съюз (ЕС), можете да подадете заявка за марка на ЕС чрез Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Това е решението на европейско равнище, което защитава търговската ви марка на територията на целия Европейски съюз, включително на територията на държавите бъдещи членки на съюза.

Основната такса за регистрация на търговска марка в EUIPO за 1 клас стоки/услуги е в размер на 850 евро при подаване на заявката за регистрация онлайн и 1000 евро при подаване на заявката на хартиен носител. Таксата при включване на втори клас стоки/услуги е в размер на допълнителни 50 EUR.  Таксата за три или повече класа е 150 EUR за всеки следващ клас.

3. Третият вариант за закрила на вашата търговска марка е международна регистрация в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Чрез тази регистрацията имате възможност да получите закрила на търговска си марка във всяка избрана от вас държава страна по „Мадридския протокол“.  

Важно е да се отбележи, че една марка може да бъде обект на заявка за международна регистрация само ако вече е заявена или регистрирана съответно на национално равнище или на ниво ЕС. Заедно със заявката за регистрация на национално равнище или на ниво ЕС едновременно може да се заяви и международна регистрация, като в този случай към посочените по-горе такси за регистрация се начислява допълнителна такса (съответно към Патентно ведомство или EUIPO) за придвижване на заявката за международна регистрация до WIPO.

Таксата за регистрация на международна марка към WIPO зависи от броя заявени класове стоки/услуги, за които търговската марка ще се ползва със закрила, както и от броя заявени държави, за които закрилата ще има действие.

Преди да пристъпите към регистрация на търговска марка ви препоръчваме да се консултирате със специалисти в областта на интелектуалната собственост, тъй като съществуват специфики, на които следва да бъде обърнато внимание спрямо конкретния случай, включително предвид необходимостта от проверка за вече регистрирани търговски марки със същото или сходно наименование за същите класове стоки/услуги.

Екипът на Lead Consult може да ви окаже цялостно съдействие относно регистрирането на Вашата търговска марка.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top