Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ

Регистрация в Камарата на строителите lead consult

 

Нови изисквания след промени в ЗУТ свързани с регистрация в камарата на строителите:

След внесените промени в Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите, на вписване в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите вече подлежат и всички строители на жилищни и вилни сгради над 100 кв.м.

Това сваля драстично минималния праг за вписване, който досега беше 1000 кв.м.

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ са направени промени в Закона за Камарата на строителите (ЗКС), съгласно които строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от допълващото застрояване, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в ЦПРС.

Така, строители, които не са вписани в регистъра могат да строят обекти до 100 кв.м, нарушителите подлежат на санкции.

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност, а именно:

  • първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
  • трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
  • четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

За да бъдат вписани в регистъра, строителите трябва да отговарят на определени изисквания и да бъде подготвен набор от документи, съпътстващи заявлението.

 

Дължими такси:

Първоначално вписване в Регистъра и издаване на удостоверение за вписване:

  • до 30 000 хил. лв. нетни приходи от продажби за последната финансова година – 0,1% от НПП, но не по-малко от 1 200 лв.;
  •  над 30 000 хил. лв. НПП, за всеки следващи започнати 30 000 хил. лв. НПП – допълнително по 5 000 лв.;
  •  максимален размер на цената за вписване в Регистъра и издаване на удостоверение за вписване – 80 000 лв.

Цена за годишно обслужване на вписаните в Регистъра  – определя се в зависимост от обхвата на вписване, групата и категорията, като процентите са от 1,00 % до 3,5 %.

➽ При ново регистрирани фирми, се заплащат минималните такси!

С какво може да Ви бъде полезен екипът на Lead Consult LTD?

➲ Подготовка и подаване на документите за първоначално вписване в регистъра;

➲ Получаване на удостоверението за вписване, заедно с контролния талон;

➲ Подготовка и подаване на документите за промяна в обстоятелствата на вписан вече строител;

➲ Подготовка и подаване на документите за разширяване или стесняване на обхвата на дейност;

➲ Бихме могли да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top