Покупка на недвижим имот в България

покупка на недвижим имотДоговорът за покупко-продажба на недвижим имот в страната е сред най-често сключваните договори. Ето защо е необходимо да сте напълно запознати с тънкостите около сключването на подобна сделка, така че да избегнете възможността да бъдете изиграни или ощетени при покупката на определен имот.

Изследване правото на собственост

Сключването на окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот винаги е предхождано от предварителен такъв. В качеството си на купувачи, вие на първо място трябва да се запознаете с правния статут на имота (кой е неговият собственик, налице ли са необходимите документи, доказващи собствеността, законен ли е продаваният имот, има ли тежести върху него, спорове за собственост, ако има повече от един собственик- има ли съгласие за продажба на останалите съсобственици).

Изследване правото на собственост на имота е основният и най-важният момент от действията, които трябва да предприемете като купувач, преди окончателното сключване на сделката. Така се отписва възможността след време някой да се опита по съдебен ред да атакува правото Ви на собственост върху закупения имот.

Начин на плащане

Без съмнение покупката на недвижим имот е свързана с разходването на голяма сума пари, поради това, в хода на сключване на сделката е изключително важно страните да съгласуват цена, която да отговаря на състоянието на имота, както и на възложената му данъчна оценка. Що се отнася до начина на плащане на цената, най- добрият вариант е то да се извърши пред нотариус.

Сключването на законна и успешна сделка за покупко-продажба на недвижим имот се гарантира чрез набор от няколко необходими документи, които продачачът на имота трябва да предостави, а именно:

  • Документ за собственост на продавача – нотариален акт;
  • Удостоверение за наследници – при придобиване на имота по наследство от продавача;
  • Данъчна оценка за съответния имот;
  • Скица/Схема на недвижимия имот, ако имотът попада в кадастриран район;
  • Лична карта и документи, удостоверяващи гражданското състояние на продавача;
  • Декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК – попълват се при нотариуса;
  • Декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД – попълват се при нотариуса;
  • Квитанции за платени такси – изготвя се при нотариуса.

По искане от страна на купувача продавачът може да бъде задължен да представи и Удостоверение за наличието или липсата на тежести върху имота.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top