Какво е нотариален акт?

нотариален актДоговорът за прехвърляне на правото на собственост се изготвя във формата на нотариален акт.

 

С времето наименованието „нотариален акт“ придоби такава популярност, че надмина по известност всякакъв вид сделки за прехвърляне на правото на собственост като договор за покупко-продажба, замяна, дарение и други. Общо тези сделки се наричат нотариален акт.

Какво е констативен нотариален акт?

Правото на собственост се удостоверява с притежанието на документ. Този документ може да бъде договор за покупко-продажба, дарение, замяна в нотариална форма (или за краткост нотариален акт). Също така може да е съдебно решение, някакъв административен акт и други.

Но ако собственика на недвижимия имот не притежава някои от горепосочените документи, то той има възможност да се обърне към нотариус.

Нотариусът от своя страна прави обстойна проверка и в зависимост от това дали лицето, което претендира, че притежава право на собственост:

  1. Представи писмени доказателства/документи, нотариусът издава констативен нотариален акт за собственост.
  2. Не представи писмени документи или представените писмени документи не са достатъчни, то нотариусът издава констативен нотариален акт въз основа на обстоятелствена проверка, в течение на която се убеждава, че правото на собственост принадлежи на лицето.

Констативният нотариален акт може да се атакува от заинтересованите лица само по съдебен ред чрез завеждане на иск. Заинтересовани лица са тези лица, които предявяват претенции към констатираното право на собственост в нотариалния акт.

Установено е в практиката да се представят заедно както констативен нотариален акт, така и всички документи, на базата на които той е съставен.

 

Защо повечето панелки нямат нотариален акт?

В повечето случаи панелните жилища са построени от Министерство на отбраната или други държавни органи или учреждения.  Собствениците на панелни жилища са придобивали  правото на собственост върху тях по реда на Наредбата за държавните имоти.

Според нейните разпоредби държавния орган/учреждение (продавач) и купувачът са сключвали договор за продажба в обикновена писмена форма, а не във формата на нотариален акт. Това е причината собствениците на панелни жилища да няма документ, доказващ правото им на собственост в нотариална форма.

Но това са само собствениците, които са придобили правото на собственост от Министерство на отбраната или други държавни органи или учреждения – като страната продавач по договора. Всеки последващ договор за прехвърляне правото на собственост трябва да се извърши във формата на нотариален акт.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top