Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16

акт 16 Lead consultВсеки строеж преминава през няколко етапа в процеса на своето изграждане. Достигането до отделните етапи се удостоверяват с предвидените в закона строителни книжа.

 

Какво е Акт 14?

С Акт образец 14 се удостоверява, че строежът е достигнал до етап „груб строеж“. Той се подписва от инвеститора (възложителя), консултанта (строителния надзор) и проектанта.

 

Какво е Акт 15?

С Акт образец 15 се удостоверява, че строежът е завършен, като възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения договор. (чл.176, ал.1 ЗУТ)

На кратко с този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на инвеститора (възложителя) и с него се удостоверява единствено предаването на книжата от строителя към инвеститора (възложителя) и нищо повече. В процеса на издаване на Акт 15 не участват представители на държавните регулаторни органи.

Акт 15 не гарантира издаването на най-важния документ – Акт образец 16 удостоверение за въвеждане в експолоатация на сградата. Акт образец 15 не представлява никаква гаранция и никакво удостоверяване, че строежът на сградата е законосъобразен и отговаря на техническите изисквания за построяване на сграда.

Какво е Акт 16?

Единствено Акт образец 16 удостоверява фактът, че една сграда е завършена и отговаря на всички изисквания. Акт 16 се издава по правилата на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на Удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж при условия и по ред, определени в Наредбата. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението след осъществена проверка на окомплектованата документация и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  • Провеждане на преговори и проучване на правния статус на даден недвижим имот, свързани със закупуване или продажба на недвижим имот;
  • Подготовка на всички изискуеми документи и извършване на всякакви сделки с недвижими имоти (покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права и т.н.);
  • Посредничество при закупуване на подходящ имот на територията на Република България;
  • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) при придобиване на недвижими имоти;
  • Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки) подготовка на документи за други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, банков кредит и др. (особен залог на вземания, на съвкупност от вземания, на движими вещи, съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие и на дружествени дялове; менителнични ефекти – запис на заповед и менителница; и др.);
  • Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
  • Процесуално представителство по вещни дела /искове за собственост, искове за защита на владение, реституционни претенции и т.н./.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята, които са гаранция за това, че имотът Ви ще бъде проверен и в най-малките детайли, за да не дадете парите си на вятъра и/или да свързвате в бъдеще покупката с неприятни спомени. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.


За консултации, можете да се свържете с нас на:

  • ☎ Телефон: + 3598 888 33 600
  • ✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top