Четвърта стъпка при покупка на недвижим имот – Съсобственост

съсобственостСъсобственост – съсобствен е всеки недвижим имот или движима вещ, по отношение на която едновременно съществуват няколко взаимосвързани права на собственост на различни лица. Всеки от съсобствениците притежава мислими идеални части от имота/вещта. Така че съсобственикът не притежава точно индивидуализирана част от имота – 10 квадратни метра в северната част, а притежава определен размер идеална част от всеки квадратен метър.

Тази статия се фокусира върху съсобственост на недвижимите имоти. В този аспект съсобствеността може да възникне по различни начини:

 

1. По силата на договор:

  • За прехвърляне на идеални части на едно лице или на повече лица. В тази хипотеза продавачът притежава някаква идеална част от съсобствен имот и ги продава на купувача;
  • за обединяване на два или повече имота, които принадлежат на различни лица,  в един имот.

 

2. При наследяване на едно лице от две или повече лица – всеки наследник притежава определена квота от цялата наследствена маса – наследството (имуществото) на наследодателя.

Тази квота се измерва в идеални части. Наследодателят може и да завещае своя или свои имоти на няколко наследника отново в режим на съсобственост.

 

3. По приращение:

  • По силата на приращението, съсобствениците на един недвижим имот, стават съсобственици на всичко, което е трайно прикрепено към него.

– Според разпоредбата на чл. 92 ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките, и на насажденията върху нея, ако не е установено друго;

  • И ако тези насаждения дават плодове – то те са съсобственици и на плодовете (чл.93 ЗС).

 

4. Принудително:

  • При сключването на брак. Ако при сключването на брак съпрузите не изберат режим на разделност или не сключите брачен договор, то съпружеската имуществена общност ще възникне за всеки имот, който придобиете по време на брака;
  • Етажна собственост;

Последно уточнение: Съсобствеността бива делима и неделима. Делима съсобствеността е тази, която може да се раздели между съсобствениците. Неделима съсобствеността е тази, която е определена като такава по силата на закон.

Как да прекратим съсобственост?

Съсобствеността може да се прекрати чрез делба (разделяне, поделяне). Делбата от своя страна може да е Доброволна или Съдебна.

Постигането на съгласие за доброволна делба е най-желаният вариант за подялба на съсобствения имот. Но не винаги е възможна.

Често в практиката, когато страните не могат да стигнат до съгласие как да поделят съсобствения имот, те прибягват до съда. Към съда се подава искова молба от който и да е от съсобствениците и чрез постановяване на решение от съда имотът се поделя.

В случаите, в които имотът физически не може да се подели съгласно притежаваните идеални части от съсобствениците, съдът определя чрез жребий за собственик един от съсобствениците, а другият/другите съсобственици получават полагащото им се парично обезщетение. Ако един апартамент е съсобствен за три лица, то чрез жребий едното лице е определено за собственик, а другите две ще получат от него парична стойност, която се равнява на полагащите им се идеални части.

 

Продажба на идеални части от съсобствен имот и изискванията по чл.33 от Закона за собствеността.

Чл.33 от Закона за собствеността определя задължението на всеки съсобственик, който притежава определени идеални части от съсобствен имот, преди да ги продаде на трето лице да ги предложи на останалите съсобственици. Това негово предложение не може да е при по-тежки условия или на по-висока цена от тази, на която ще продаде притежаваните от него идеални части на третото лице.

При изповядване на сделка за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот продавачът трябва да предостави писмени доказателства за отправеното предложение и да декларира отказа на другите съсобственици да закупят притежаваните от него идеални части.

Ако декларацията на продавача се окаже неистинска или той продаде на третото лице при по-добри условия, всеки съсобственик може да атакува продажбата в 2-месечен срок пред съда. В тези случаи съдът постановява решение, с което дава правото на изкупуване на идеалните части на цена и при условия на извършената сделка с третото лице на активиралия се съсобственик.

Но тези случаи важат само при продажба. Правото позволява осъществяването на други по своя вид сделки за придобиване право на собственост.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята, които са гаранция за това, че имотът Ви ще бъде проверен и в най-малките детайли, за да не дадете парите си на вятъра и/или да свързвате в бъдеще покупката с неприятни спомени. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.


За консултации, можете да се свържете с нас на:

  • ☎ Телефон: + 3598 888 33 600
  • ✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top