Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение

Регистрацията на Клъстер lead consultРегистрация на Клъстер:

Регистрация на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение) по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза.

Какви са задълженията Ви след регистрация на Сдружение?

Независимо от това дали регистрираното юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение или Клъстер) развива дейност или не, то следва да се изготви и подаде Годишен финансов отчет (ГФО) до 31 март  за дейността му през предходната година към НАП и към НСИ.

А ако регистрираното юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение или Клъстер) е учредено като развиващо дейност в общественополезна полза (цел), то до 30 юни трябва да се подаде за обявяване и Годишен отчет за предходната година към Централния регистър при Министерството на правосъдието. Този отчет съдържа:

  1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  4. финансовия резултат.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Сдружението/Клъстера;
  2. Входиране на документите и заявлението за регистрация;
  3. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация в Регистър БУЛСТАТ и/или в Министерство на правосъдието;
  4. Счетоводни услуги, включително изготвяне на ГФО;
  5. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за подаване на Годишен отчет към Централния регистър при Министерството на правосъдието (за Сдружения/Клъстери в общественополезна полза).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top