Задължения след покупка на недвижим имот

недвижим имот Lead consultДеклариране на имота:

При покупка на недвижим имот купувачът е задължен да впише в общината новопридобития на негово име недвижим имот в 2-месечен срок от покупката.

Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота. Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като е в диапазона от 0,1 до 4,5 хилядни от данъчната оценка на имота. Задължените лица (собствениците на имота) трябва да заплатят данъка на две равни вноски – първата до 30-ти май, а втората до 31-ви октомври.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

• Цялостно и детайлно проучване на правния статус на даден недвижим имот;
• Установяване на собствениците на имота, изследване дали върху имота има вписани тежести;
• Подготовка на всички изискуеми документи за сключване на договора за покупко-продажба;
• Съставяне на нотариален акт;
• Придружаване и представителство пред Нотариус;
• Представителство пред компетентни държавни и общински органи;
• Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг);
• Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки).
• Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
• Процесуално представителство по вещни дела /искове за собственост, искове за защита на владение, реституционни претенции и т.н./.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top