Вписване в Централния професионален регистър на строителите

 

Централния професионален регистър lead consult

 

Компетентен орган:

➠ Камара на строителите в България

 

Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите:

➠На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) позиция „Строителство“.

Строителите, подлежащи на вписване,  могат да се впишат в една или няколко от следните групи, в зависимост от упражняваната от тях дейност:

 1. Първа група: строежи от високото строителство (жилищни, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 2. Втора група: строежи от транспортната инфраструктура;
 3. Трета група: строежи от енергийната инфраструктура;
 4. Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

➠ Строител, вписан първоначално в регистъра в заявена от него група, може да кандидатства впоследствие за вписване и в други групи.

 

Изисквания за вписване в професионален регистър на строителите:

За да бъдат вписани в регистъра, строителите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • разполагат с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР;
 • разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори (за техническо ръководство на строежите, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност, професионален опит, познания и техническа компетентност;
 • наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности;
 • имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията, изисквани по действащи нормативни актове.

За строежите от всеки отделен вид категория съществуват допълнителни изисквания за изпълнение на строителните дейности.

 

Процедура по вписване в регистъра:

 • Подаване на заявление по образец, придружено от съответните документи, удостоверяващи покриването на посочените изисквания, към звено „Регистър“ в съответното областно представителство на Камарата по седалище на строителя.

➠ Чуждестранните лица, извършващи строителство на територията на Република България, подават заявления в централното звено „Регистър“.

 • Издаване на  удостоверение по образец и контролен талон – в 14-дневен срок след подаване на заявлението.

 

Последици от вписването:

➠ След вписване в регистъра, строителят е задължен ежегодно до 30 юни да представя финансов отчет за преходната година.

➠ За всяка промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, строителят е задължен да уведоми в 14-дневен срок.

➠ Заявление за разширяване на обхвата на вписване в регистъра може да се подаде само след подаване на годишния финансов отчет, с изключение на случаите, в които заявлението за разширяване на обхвата на вписване се подава в годината на първоначално вписване в регистъра.

 

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

➲ Подготовка и подаване на документите за първоначално вписване в регистъра;

➲ Получаване на удостоверението за вписване, заедно с контролния талон;

➲ Подготовка и подаване на документите за промяна в обстоятелствата на вписан вече строител;

➲ Подготовка и подаване на документите за разширяване или стесняване на обхвата на дейност;

➲ Бихме могли да Ви предоставим и счетоводни услуги.

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top