Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за инвестиции в недвижими имоти

акционерно дружество

  • Обща характеристика и особености.

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за инвестиции в недвижими имоти е търговско дружество, чиято цел е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда, както и тяхната продажба.

Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други дейности извън посочените, освен такива, които са пряко свързани с тяхното осъществяване или са изрично позволени, съгласно Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Недвижимите имоти, придобивани от дружеството със специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на Република България или на територията на друга държава членка, като задължително условие при закупуването е съответният имот да не е предмет на правен спор.

В 7-дневен срок след придобиването на съответния имот, съответно след издаване на удостоверителен документ за въвеждането му в експлоатация, АДСИЦ е длъжно да застрахова имота за вреди или загуби причинени в резултат на пожар, експлозия, буря, природни бедствия, различни от буря, и  земни свлачища. Изискването не е задължително при закупуването на земеделските земи и на незастроените поземлени имоти.

АДСИЦ може да придобива, съответно да продава, недвижими имоти само ако за същите е налице оценка от един или повече независими оценители или дружество на независим оценител с квалификация и опит в оценяването на недвижими имоти от съответния вид, която е извършена преди придобиването, съответно преди продажбата, след възлагане от АДСИЦ.

АДСИЦ не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти, а задължително следва да възложи тези дейност на други лица.

  • Регистрация и лиценз.

Този вид дружества се регистрират по реда на чл. 163 от Търговския закон (реда за регистрация на „обикновено“ акционерно дружество). Необходимия първоначален капитал за учредяване на такова дружеството е 500 000 лева, който към момента на учредяване трябва да е внесен изцяло.

При учредяване на АДСИЦ учредителното събрание задължително взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз от Комисията за финансов надзор. Първоначалното увеличаване трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от вписания капитал на дружеството.

В 6 месечен срок от датата на вписването му в Търговския регистър, дружеството следва да подаде до Комисията за финансов надзор заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Наред с останалите необходими документи, към заявлението се прилагат проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на същия клас акции като записаните на учредителното събрание и за допускането им до търговия на регулиран пазар, както и договор с банката-депозитар, тъй като законът изисква АДСИЦ  да съхраняват паричните си средства и ценните си книжа в банка-депозитар, както и да извършват всички свои плащания само чрез тази банка.

Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението, като издава лиценз и одобрява проспекта, съответно отказва да издаде лиценз, в срок до един месец от получаване на заявлението. Комисията може еднократно да изисква отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация.

След снабдяване с необходимия лиценз, следва да се извърши т. нар. първоначално увеличаване на капитала, което увеличаване, както бе посочено по-горе, трябва да не е по-малко от 30 на сто от вписания капитал. Първоначалното увеличаване на капитала се извършва само въз основа на одобрен от Комисията за финансов надзор проспект. Увеличаването се обслужва от инвестиционен посредник с капитал, не по-малък от 150 000 евро.

Цялата емисия права се предлага от инвестиционния посредник за търговия на регулиран пазар. Важно е да се отбележи, че при първоначалното увеличаване на капитала не се прилага разпоредбата на чл. 194 от Търговския закон, съгласно която „всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването“.

АДСИЦ изпраща уведомление до регулирания пазар, на който ще се предлагат неговите акции. Уведомлението съдържа началната дата, от която ще започне предлагането на правата, сроковете, при които ще се извършва, и информация за броя и за номиналната и емисионната стойност на акциите, които ще се записват. Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

  • Предимства на АДСИЦ, спрямо „обикновените“ акционерни дружества:

а/ Текуща доходност на акционерите – АДСИЦ е задължено по закон да разпределя минимум 90% от реализираната годишна печалбата под формата на дивидент в полза на акционерите. Дивидентите се изплащат в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година;

б/ Данъчни преференции – печалбата на АДСИЦ не се облага с корпоративен данък. Капиталовата печалба, която акционерите реализират от търговия с акции на АДСИЦ не подлежи на данъчно облагане;

в/ Ликвидност – акциите на АДСИЦ са едни от най-ликвидните на фондовата борса, което дава възможност на инвеститорите лесно да ги търгуват;

г/ Уникалност – възможност за „придобиване“ на дял в недвижима собственост срещу малки суми.

Настоящата статия е изцяло информативна и цели единствено запознаването на по-широк кръг лица с някои специфични особености на aкционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и по конкретно на тези за инвестиции в недвижими имоти. В случай че ви е необходима подробна и детайлна информация, можете да се свържете с нас и/или да се запознаете със Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята, които са гаранция за това, че имотът Ви ще бъде проверен и в най-малките детайли, за да не дадете парите си на вятъра и/или да свързвате в бъдеще покупката с неприятни спомени. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top