Трета стъпка при покупка на недвижим имот – Предварителен договор

Предварителният договор при покупко-продажба на имот е двустранен, писмен договор.

Неговата роля в процеса по сключване на окончателен договор за продажба на недвижимия имот е от огромно значение.

Защо предварителен договор? Този договор представлява „проект“ на окончателния договор, който ще се сключи в нотариална форма между страните (нотариален акт). Предварителният договор се сключва на етапа, в който проучването на имота е завършило и правният статут на недвижимия имот, предмет на бъдещата сделка, е проверен. Правото на собственост на продавача е проследено и доказано по безспорен начин, ясно е в ърху имота има или няма вписани тежести.

Предварителният договор отразява всички специфики на конкретната сделка за конкретния имот. Поставят се срокове за извършване на определени действия, задава се краен срок за изповядване на сделката с нотариален акт, с който купувачът става собственик на имота. Често в практиката срокът, който се уговаря между страните по предварителния договор, се използва за набавянето на всички необходимии документи, набавянето на необходимите парични средства, предвижването на документи към  банката, която трябва да отпусне кредит на купувача, за да осъществи сделката, изпразването на недвижимия имот от продавача и така нататък.

В него се включват всички уговорки, по които страните са достигнали до съгласие. Задължителен елемент на предварителния договор е цената на сделката и точна и изрична индивидуализация на имота, който ще е предмет на окончателната сделка. Чрез предварителния договор могат да се уговорят санкции и неустойки при неспазване на условията му.

Предварителният договор може да уреди и въпроса относно това коя от страните ще поеме разноските по прехвърлянето на собствеността. Общоприето е купувачът да поеме разноските по прехвърлянето, но такова задължение никъде не е определено по законов ред.

Предварителният договор е удобното място тази уговорка между страните да се запише и да служи като доказателство, че е постигната между тях.

Независимо от коя страна поглеждаме предварителния договор – от страната на купувач или на продавач, именно предварителният договор може да изиграе ролята на „защитен щит“ на Вашите интереси. Тази правна възможност може да Ви осигури и възможен „авариен изход“ от сделка, която се е превърнала в неизгодна или нежелана от Ваша страна.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Scroll to Top