Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице

регистрация на фирма lead consultРегистрация на фирма от чуждестранно физическо лице 

Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма.

Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се записват в документите за регистрация на фирмата (учредителен акт, протокол, спесимен и прочие). Всички документи се изготвят на български език или двуезични, като се извършва лицензиран превод и на съответния майчин език на чуждестранните лица.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо

Регистрацията на фирма от чуждестранно юридическо лице изисква следните документи, а именно:

  1. Актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, където е регистрирана фирмата;
  2. Решение на съдружниците или акционерите на чуждестранната фирма, за регистрация на дружество в България.

Всички документи се изготвят на български език или двуезични, като се извършва лицензиран превод и на съответния майчин език на чуждестранните лица.

Дистанционна регистрация на фирма на чужденец

Чуждестранно лице би могло да регистрира своя фирма в България и тогава когато не се намира на територията на страната. В този случай става дума за т.нар. дистанционна регистрация.

Първият въпрос, който възниква е подписването на учредителните документи, които биха могли да се изпратят по електронната поща.

Наред с него обаче съществуват и още два специфични момента. Според Търговския закон и Закона за търговския регистър при изготвянето на всички документи за регистрация на съответно дружество, два от основните документи, а именно декларация от управителя, че се съгласява да управлява дружеството, с представен образец от подписа му ( т.нар. спесимен) и пълномощно към лице, което да има правомощията да открие набирателна сметка на дружеството, в която да бъде внесен съответния капитал, задължително трябва да бъдат нотариално заверени.

Как би могло да стане това при условие, че чуждестранното лице, което желае да регистрира своя фирма, не се намира на територията на страната?

Първият възможен вариант е горепосочените документи, преведени на съответния език, да се заверят при местен нотариус, след което да се заверят и с апостил (Удостоверение с печат за заверка на документ от държавата, в която е издаден. Снабдените, с апостил, документи се освобождават от всякаква друга форма на заверка и легализация, както в държавите на издаване, така и в държавите, в които ще се ползва).

Заверените по този начин документи се изпращат в България, където се извършва превод и заверка на подписа на заклетия преводач в МВнР (Министерство на външните работи), с което се удостоверява верността на извършения превод на български език. Документите след това вече могат да се представят в банката (във връзка с отварянето на набирателната сметка и внасянето на учредителния капитал) и съответно да бъдат вписани в Търговския регистър от специално упълномощените за това лица.

Възможно е двуезичните документи за учредяване на дружество да се заверят и в Консулската служба на Република България в съответната държава, гражданин на която е чуждестранното лице. Тогава отпада изискването за превод и легализация. В много случаи обаче Консулската служба се намира далеч от лицето, което иска да се възползва от услугите й, което отново причинява неудобство.

Дистанционната регистрация на фирма е често предпочитана, тъй като разходите по пътуване и престой на чужденеца-учредител до България в много случаи са многократно повече от допълнителните разходи, свързани със заверка и легализация на документите.

Започване на осигуряване?

Важен момент, след като регистрацията на дружеството е завършена, е въпросът за заплащането на осигуровки в България. Управителят на дружеството в 7 дневен срок от стартиране на дейност, има задължение да започне осигуряване.

Ако обаче чужденецът е гражданин на  държава членка на ЕС и представи удостоверение А1 за приложимо законодателство (то се издава от  данъчна служба на съответната държава), с което удостоверява, че приложимото осигурително законодателство е в друга държава членка на ЕС, той може да се освободи от плащане на осигуровки в България. При всички случаи задължително на чужденеца-управител трябва да му бъде издаден служебен номер от НАП или личен номер на чужденец (ЛНЧ).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top