Регистрация на ЕООД и ООД в България

регистрация на еоод

Учредявайки дружество в България, както и навсякъде по света, било то ЕООД или ООД на първо място трябва да изберете име за вашата фирма. След като сте избрали трябва да бъде проверено дали то е уникално и не се повтаря с друго, което е вече вписано или запазено Търговският регистър. Проверката става по електронен път в сайта на Търговският регистър в секция „Справки“.

Документите, които трябва да бъдат подготвени за вписване / регистрация на ЕООД в Търговският регистър са следните:

–        Учредителен акт
–        Решение за учредяване на едноличния собственик на капитала
–        Спесимен-съгласие за встъпване в длъжност Управител
–        Адвокатско пълномощно
–        Пълномощно за представяне пред дадена банка за откриване на набирателна сметка.

При учредяване на ЕООД се съставя Учредителен акт, в който трябва да бъдат описани  – фирмата, седалището и адреса на управление; размер на капитала, предметът на дейност; управление и начин на представителство; общи разпоредби, както и всичко относно новоучредената фирма. Трябва да бъде създаден Протокол от решението на едноличния собственик на дружеството, с който се удостоверява желанието за създаване на дружеството.

Документите нужни за регистрация на ООД в Търговският регистър са: ако регистрацията се извършва от лице различно от собственика/ управителя на дружеството то трябва да бъде упълномощено чрез пълномощно. Също така трябва да бъде изготвено и второ пълномощно, което да послужи пред съответната банка, в която ще бъде открита набирателна сметка. След регистрация на ЕООД дружеството тази набирателна сметка се трансформира в разплащателна сметка и може да се използва за търговските операции на дружеството.

Документите, които трябва да бъдат подготвени за вписване на ООД в Търговският регистър са следните:

–        Дружествен договор
–        Протокол на общото събрание
–        Спесимен-съгласие за встъпване в длъжност Управител
–        Адвокатско пълномощно
–        Пълномощно за представяне пред дадена банка за откриване на набирателна сметка

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност взаимоотношенията между съдружниците се уреждат с дружествен договор. Той се сключва в писмена форма, както и учредителният акт и се подписва от всеки от съдружниците. Дружественият договор трябва да включвафирмата, седалището и адреса на управление; предмета на дейност и срока на договора; размера на капитала; размера на дяловете, с които всеки един съдружник участва в капитала; управлението и начина на представителство; предимствата на съдружниците, ако са уговорени; други права и задължения.

Ако регистрацията се извършва от лице различно от собственика/ съдружника на дружеството то то трябва да бъде упълномощено чрез нотариално заверено пълномощно. Също така трябва да бъде изготвено и второ пълномощно, което да послужи пред съответната банка, в която ще бъде открита набирателна сметка. След регистрацията на дружеството тази набирателна сметка се трансформира в разплащателна сметка и може да се използва за търговските операции на дружеството.

След входиране на всички документи в Търговския Регистър на Р България регистрацията на дружеството се извършва за един работен ден.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top